'अ' च्या माथ्यार टिंब (.) दितकूच हें अक्षर जाता. पूण ही पद्दत चड पुर्विल्ली न्हय. गिरनाराच्या फातरपट्यांत 'अ'चे तकलेर टिंबा सुवातेर ल्हान आडी काडिल्ली दिसता. 'अ'हें मंत्र शास्त्रांत पयलें बीज मानलां 'अ'च्या माथ्यार जें टिंब दितात. ताचो उच्चार न्, म्, ङ, व्, ण असो जाता. कांय जाण 'अ'च्या माथ्यार टिंब दिनासतना वयर दिल्ल्या अर्द व्यंजनाचो उपेग करतात. देखीक- 'उदेंत'चें सुवातेर'उदेन्त', 'अंत'चे सुवातेर'अन्त'.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=अं&oldid=200483" चे कडल्यान परतून मेळयलें