अनील देवुलकर

अनील चंद्रकांत देवुलकर (अनील कुमार) हो एक तियात्र कालाकार.

जल्म

बदल

अनील चंद्रकांत देवुलकर हे अनील कुमार म्हूण पालकाचेर लोकाप्रिय आसात.ताचो जल्म १२ मार्च १९५१ गोंयातल्या चांदोर वाठारांत जालो.

वावर

बदल

कडक आवाजा वांगडाच ल्हानपणा सावन अभिनयाच गूण तांचया आंगांत आशिल्ले. १९७० वर्सा ताणें आंतोन मोरियास हाच्या ‘जोल्माची खोपटी’ तियात्रातल्यानपयलेच फावट माचयेर पावल घातले त्याच वर्सा पेट्रीक दुराडोन ताका आपल्या ‘तीन थेंबे’ नांवाच्याखेळ तियात्रान व्हेलो. तें उपरांत ए.मोरियास आनी पेट्रीक दुराडो हांच्या तियात्रा भायर चडश्या लोकप्रिय दिगदर्शका वांगडां काम केला. देखीक, सी आलवारीस, जासींत वाज, रुजारीयो रॉड्रीगीस, ए.एम पचेको, सी.डी सिलवा, एम.बोयर, प्रेमकुमार,जॉन डी सिलवा, प्रिन्स जाकोब आदी.

तांणी दुसऱ्या कलाकरा वांगडा फकत अभिनयूच करुना तर ताणें आपणे स्वता बरोवन २५ तियात्र सादर केल्ले आसात. थोडे ताचे प्रसिद्ध तियात्र जावन आसात ‘भिरांत’,‘देव पोदवेदार’, ‘सावळी’, ‘दिव्या पोदांक’ आदी. जे तांणी प्रकाशीत केल्यात आनी ते पुस्तक रुपान आमकां मेळटात. तियात्र प्रदर्शीत करच्या करुन ताणें काताराचे आल्बम लेगीत उजवाडाक हाडल्यात. देखीक ‘अनीफा’‘देणें’ ‘हेलो लंडन’ आदी. तशेंच तांणी विडयो चलाचित्रांत लेगीत अभिनय केला. देखीक‘कोण जबाबदार?’, ‘जबाबदारी’, ‘भितरल्या मनाचो मनीस’ आदी. आनी ताणें ओल इंडीया रेडीयो आनी गोवा दुरदर्शनार जायत्यो कार्यावळी केल्यात. तांणी रुपेरी पड्डयार लेगीत आपलें योगदान दिलां. ‘गिरेस्तकाय’ ‘तो दीस उदेलो’ ‘दोवलोत’ ‘काटयातलें फूल’ आदी.

कोंकणी चलाचित्रांत अभिनय केला. ते भायर तांणी‘लक्ष्मण रेखा’ह्या हिंदी चलचित्रांत लेगीत अभिनय केला. तांणी जायत्या आदल्या तियात्रीस्तांचे तियात्र परतुन आनीक एक फावट माचयेर दाखोवपाचो प्रयत्न केला. देखीकः एम. बोयराचो ‘संवसार सुदरलो’ , प्रेमकुमाराचो ‘अर्दी भाकरी’, पाय तियात्रीस्त जुआंव आगोस्तीन फेर्नाडीस.

पुरस्कार

बदल

अनील कुमाराक जायत्या संस्थाचे पुरुस्कार फावो जाल्यात. तशेच ताचो भौवमान लेगीत केल्लो आसा. देखीकः मुरली दियोरा ट्रोफी, मुंबर्इ १९८६ बेस्ट अँक्टर, कला अकादेमी गोंय तियात्र दिसाच्या समरंभन यू. के गोवन्स, बारीन गोवन्स, कुवेट गोवन्स आदी. अनीलाक हेर कांय पुरस्कार लाबिल्ले आसात गोंवा स्टेट फिल्म फेसटिवल ,–बेस्ट डायलोग – तो दीस उदेलो, बेस्ट लिरीक्स - काटयांतले फुल, बेस्ट एक्टर – भितरल्या मनाचो मनीस.

संदर्भ

बदल
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=अनील_देवुलकर&oldid=202949" चे कडल्यान परतून मेळयलें