आंतोनेत दि सौजा ए मेंदीस

आंतोनेत दि सौजा ए मेंदीस हो एक तियात्रीस्त.

जल्म Bodol

आंतोनेत दि सौजा ए मेंदीस जल्म 10 मे 1944.जल्म स्थळ मुंबय प्रिंनसेस स्रीट.

वावर Bodol

आंतोनेत 15 वर्सा पिरायेचे आसतना प्राफेश्नल तियात्रान काम करपाक सुरु केले.तिज्या बापायच्या तियात्रान तिणें काम केलें – “हांव तो तारवाटी”ती तियात्रान माचयेर अभिनय करतालीतशेत कोंकणीं माची अर्थातु जाचे बरोवपीआनी निर्देशक , प्रोड्युसर - कीड बॉकसर, आल्फ्रेड रोज , म बॉयर , सी. अल्वेरस , जाशींत वाज , जे पी सौजालीन , प्रेमकूमार , अनील कुमार , जो रोज , रोबीन वाज , विल्मिक्स, कामत चोलचो, अलेक्षींहो दे कांदोली ,उल्हास बुयओ , मास्टर वाज , रिको रोड , क्रीस पैरी आनी दुसरे. तियात्रानी तिणें फक्त अभिनेत्री म्हुण काम करुना तिणें निद्रेशक आनी दिर्गदशकाचे पात्र लेगीत खुब बरे तरेन केलां तेंतियात्रांनी दिसून येता . तिचे फामाद तियात्र म्हणल्यार – ‘’ दिलोलो जुरुमेंत’’, ‘’ऑबगात’’ , ‘’तुं सायबा कोण’’ , ‘’दोन घरां.’’ ती कातारा सुदा गायताली तीजो म्होंवाळ आवाजाच्यो 14 कैसेटी तिज्या घोवान रोमीयो मैंडीस हांणी मरपा पयली काडल्यो. ‘’जिवीत एक सपन’’ , ‘’रोसाचो दीस’’ , ‘’पाद्र आगनेल’’ ,’’ हे फामाद आलबमांची नांवां’’. तिणें 5000 वयर कांताराओडीयो विडीयो कैसैटीक गायल्यांत. तिणें आकाशवाणीन सुद्दांखूब कार्यक्रम केले आनी दुरदर्शनान लेगीत काम केलें. तशेत तिणें कोकणीं फिल्मान लेगीत काम केला – ‘’आमचेंम नोशीब’’, ‘’निरमोण’’, ‘’सुखाचें सोपन’’ , ‘’जब्बादारी’’ . तशेत हिंदी फिल्मान’मोहबत जिंदगी है’’.हातुंत लेगीत काम केलां तशेंच तिणें 2000 वयर तियात्रांनी काम केलां.ती पर्रदेशान लेगीत आपली कला दाखोवंक‘’घल्फ’’ , ‘’युरोपीयन’’ , ‘’आफरीकेक’’ लेगीत गेली.

पुरस्कार Bodol

तिका तशें खूब पुरस्कार फावो जाले आसा कला अकादेमी गोंवा 1993,अखील भारतीय संगीत संमेलनएवर्ड 2002, दौहा कौटर एवर्ड 2002 , कोका कला एवर्ड आदी...