आन्तोन्यो मोरायस

आन्तोन्यो मोरायस हाचो जल्म पुलवाडोग्राँड,बाणावली ,सालसेट ह्या गांवांत १३ जुलय १९२४ दिसा जालो

जल्म

बदल

पुलवाडोग्राँड,बाणावली ,सालसेट ह्या गांवांत १३ जुलय १९२४ दिसा जालो..तो पावलु मोरायस आनी कोनसेसांव मारीया फेर्नांडीस हांकां जल्मल्लो.

वावर

बदल

तो एक बरो दिग्दर्शक,वाजोवपी आनी एक बरो वपी जावन आसलो ताणें ५० वयर खेळतियात्र बरयल्यात.तांतूतले थोडेजावन आसा; जोमीर, कुणबीनुरेश, सांडलोलोपुत, दुसमानाकदिवचोना, जोल्माचीखोपटी, सोर्ग,म्हजीभुरगीं, ओनउपकारीपुत ,पायकलागुन ,किरमिदोर,आदी. ताणें खुबश्या खेळतियात्राचेंय दिग्दर्शीनकेला ,जशेंकी उनियेचें आयकून ,विस्वाशी घोरकान्न, आमीगाकलागोन, आवयचेआयकोन, बाऊ-बाऊ , कोणाचेंकाजार,काजाराच्यादिसाआनीकोणाकफावो,आदी. तो एक मायेस्त्र ट्रमपेट,ड्रम आनी बेजगिटा रवाजोवपी.ताणे मेजूंक जायना तितल्या खेळतियात्रांनी संगीत वाजयलां.नामनेच्या तियात्र बरोवप्यांनी बरयिल्ल्या आनी दिगर्दर्शीत केल्ल्या तियात्रांनी ताणे संगीत वाजयलां दिला जशे नेलस्न आफोन्सो,एम.डोडदेवेरना,आलफ्रेडरोज,सी. आलवारीस,एम.बोयरआनीदुसरे. ताणे ह्या तियात्रानी पार्श्व संगीत दिलां ताणें आपले तीन ओडियो कांताराचे आल्बमकाडल्यात, तेजावन आसा देवाचो गूट,पोरमोळीत फुलां आनी आमी तियात्रीस्त.

पुरस्कार

बदल

आंन्तोन्योमोरायसतांकांहेसम्मानीतपुरस्कारफावोजाल्यात-

  • संगीतांत२००५-२००६वर्सा,गोंयराष्ट्रसंस्कृतायपुरस्कार
  • कलाआनीसंस्कृतायवेवस्थापकमंडळान२००९ वर्साताचोअभिनंदनकेलो
  • १००वर्सातियात्राच्यादबाज्या वेळारगोंय कोंकणीअकादेमीनताचोभोवमानकेलो.
  • बिगकन्ट्रीबेंडान२००४हयावर्साआंबेलीस्पोर्ट्सक्लबानताकाबरोवाजोवपीम्हूणताचोभोवमान केलो.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आन्तोन्यो_मोरायस&oldid=202961" चे कडल्यान परतून मेळयलें