आमस आचें पुस्तक

देवनागरी
       

आमस आचें पुस्तकEdit

Book of Amos

 
An 18th-century Russian icon of the prophet Amos (Iconostasis of Transfiguration Church, Kizhi monastery, Karelia, Russia).

आंसाच्या पुस्तकांत समाजीक नित उखलून धरल्या. अनितीचेर, अप्रमाणिकपणाचेर, गरीबांचे पिडणूकेचेर, हें पुस्तक निशेद मारता.

आमस, तेकराचो गोंवळी (१/); तो प्रवादीय न्हय आनी प्रवादयांचो पुतूय न्हय, पूण सर्वेस्परान ताका हिंद चरयतालो थंयचो आपोवन भाकीत करूंक पाठयलो (७/१४). थोड्याच काळार ताणें आपलें मुनियारपण चलयलें मागीर ताका भायर घातलो आनी तो आपल्या आदल्या वावराक परतलो ( ७/१०; ३/९; ४/१; ६/१).

सर्वेस्पर आठ राष्ट्रांची मनसुबी करुन फर्मण मारता तें सुरवातेकूच मेळता. हीं आठ राष्ट्रां म्हळ्यार : दामास्कुस, गाजा, तिर, एदम, आमन, माद, जुदा आनी इसरायेल. जुदा आनी सर्वेस्पराच्यो आदनिया आनी उपदेस मोडले जाल्यार उरलल्या सव राष्ट्रांनीं जुदा आनी इसरायेला आड करार मोडलो. इसरायेलाच्या जिवितांत लाँच घेवप, ब्रश्टाच्यार करप, गरीबांक पिडनूक दिवप आसलें देखून सर्वेस्परान ताचेर फर्मण मारलें.

यी, (७८३ ७४३) हाच्या काळार ताणें आपलें मुण्यारपण चलयलें. त्या काळार गिरेस्तांनीं गरीबांक फटयले, बरो सेवाधर्म केलो पूण तांतूंत देवाची भक्ती नासलली. तेदना आंसान देवाच्या नांवान उलोवन ब्रश्टाचारी जिविताचेर, समाजीक अनितीचेर, तोंडापुरती भक्तींचेर खरायेन निशेद मारलो (५/२१-२२). सर्वेस्पर, आक्ख्या संवसाराचो श्रेश्ट धनी, राष्ट्रांक खास्त लावपी ( अवेस्वर १-२). जांकां देवान वेंचून काडल्या ताणीं झर खोटेपणां करित जाल्यार देव तांकां कडक खास्त लायतलो (३/२). सर्वेस्पोराचो दिस, उजवाडाचो न्हय पूण काळोखाचो जातलो (५/१८); देव एका राष्ट्राक उपजयता (६/१४). तें राष्ट्र म्हळ्यार आससिरिया, जरूय ताचें नांव सांगूंक ना पूण सदांच तें प्रवादीयाच्या मनांचेर आसलें.

तर आमस, एक भरवानसो दिता, तो जाकब घराण्यांच्या तारणाची वात पळेता (९/८); तशेंच जुजेच्या उरलल्या जम्याची (५/१५), सर्वेस्पर दया करतलो अशें आमस म्हणटा.

पळेइयातEdit

Book_of_Amos

Books_of_the_Bible

Bible

SandarbhEdit


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आमस_आचें_पुस्तक&oldid=202965" चे कडल्यान परतून मेळयलें