आयमरीचें मागणें

देवनागरी
       
The Annunciation, by Fra Angelico
Aimorechem Magnnem. Jean-François Millet
Pope Benedictus XVI during the Angelus prayer

आयमरीचें मागणेंEdit

Angelus

. सर्वेस्पराच्या भडव्यान आंकवार मारयेक खबर दिली,

. आनी पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन ती गर्बेस्त जाली.

नमान मारये, कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा, अस्तरयां मदें तूं सोदैव, आनी सोदैव तुजो पुत जेजू.

  • भागेवंत मारये, देवाच्या माये आमां पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार .

आमेन

. हांव सर्वेस्पोराची चाकर्न

. तुज्या उतरा परमणें म्हजे सवें गोडों

नमान मारये, कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा, अस्तरयां मदें तूं सोदैव, आनी सोदैव तुजो पुत जेजू.

  • भागेवंत मारये, देवाच्या माये आमां पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार .

आमेन

. देवाचो पुत मनीस जालो

. आनी आमचे मदें जियेलो

नमान मारये, कुरपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थांय आसा, अस्तरयां मदें तूं सोदैव, आनी सोदैव तुजो पुत जेजू.

  • भागेवंत मारये, देवाच्या माये आमां पापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार .

आमेन

. भागेवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग

. जेजून भासायलां तें आमकां फावो जावनच्याक

मागुंयाEdit

सर्वेस्परा, आमच्यां काळजांनीं तुजी कुरपा घाल म्हून मागतांव. तुज्या भडव्यान आमकां कळयलां देखून जेजू तुजो पुत मनीस जालो म्हुण आमी अळखूंक पावल्यांव आतां आमी ताच्यां कश्टां आनी खुरसा वरवीं पुणर्जिवांत पोणाच्या वैभवाक पावूं-शीं कर त्याच क्रिस्ता आमच्या समीया वरवीं. आमेन देवाचो आदार सदांच आमचे थांय आसूं.

आमेन

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आयमरीचें_मागणें&oldid=202967" चे कडल्यान परतून मेळयलें