उल्हास बुयांउ

ऊल्हास बुयांव(२१ जून १९४४ - १६ फ़ेब्रवरी २००७)एक संगीतकार, तियात्रिस्त आनी कोंकणी कार्यकारी आसले.तांका गोंय शाहीर अशें नांव दिलें .

जल्मबदल

ऊल्हास बुयांउ हांचो जल्म गोंया २१ जुन १९४४ या दीसा जांबावळे हांगा जालो.

कार्यबदल

कोंकणी भाशे खातीर तांच्या ४० वर्सांच्या बलिदानाखातीर TSKK संस्थेन तांकां २५ ऑगस्ट २००६ या दिसा आंतोनिओ परैरा कोंकणी पुरस्कार सम्मान दिलो.ताणीं ४० वर्सां कोंकणी पदां, संगीत बरयलें आनी नाटकांत काम केलें. तांकां २००६ गोंयं राज्य कला आनी संस्क्रुती पूरस्कार मेळ्ळा.

ल्हानपणाथावन तांका संगीताचें मोग आसलें. १९६३ थावन ताणीं 'All India Radio' वयर सुमार पाचशें कार्यावळींत भाग घेतलो. आपल्या जीवितांत ताणीं कितकेशेंच कोंकणी केसेटी आनी CD काडल्यो.

१९६७ वर्सा , गोंयच्या फ़ुडारार लोकमत मतदानांत ताणीं मुखेल भाग घेतलो. गांव-गांवाक वसुन, पदां आनी भाषणाची मजत घेउन ताणीं गोंयाक म्हाराष्ट्रांत जोडचो विरोध लोकांक जागृत केलों. गोंयांत विंगड विंगड जाग्यांत ७५ कार्यावळी केले. 'गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो' हे तेन्नाचे तांचे गाजलेले एक गीत. १९८६ च्या कोंकणीक राजभास करच्या आंदोलोनांत ताणीं भाग घेतलो.

ताणीं "रात राणी" कोंकणी नेमाळें रोमि लिपिंत छापयले. ताणीं बरयिल्ली काय फामाद पुस्तकां:"राम गीता", "हांगा खून ज़ालां" आनी "यो गो तूं मांदार", "नवी फ़ांतोद". कोंकणी भासेक रोमि लिपि औप्चारिक करुंक ताणीं सहयोग दिलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=उल्हास_बुयांउ&oldid=166440" चे कडल्यान परतून मेळयलें