कमलाकांत चारी

कमलाकांत चारी हो एक तियात्रीस्त.

भुरगेंपण

बदल

भुरगेपणांतसून, कमलाकांत चारी हांणे चित्रकला,अभिनय,यंत्रासंबंदी कामांत आपली आवड दाखयली.ही यंत्रासंबंदी आवड निर्माण जावपाचे कारण ताच्या बापायचो वेवसाय ,हातूंत कायच दुबाब ना.चित्रकला,अभिनय,यंत्रासंबंदी कामांत आवड हे खाशेले गुण सहज कमलाकांत चारी भितर आशिल्ले.

वावर

बदल

गांवांत जावपी मराठी नाटकांनी ताणें काम केलें. माचयेर येना फुडें आपल्या अभियनाची क्षमता सगळ्यांक दाखयली.जरी तो अमुख नाटकांत काम करतालो, तरी ताची माचयेची माडांवळ करपांत आवड स्पश्ट दिसताली कारण माचयेची माडांवळ करताना तो तांकां मोलादीक सुचोवणी दितालो. कमलाकांत चारी फाटली चाळीस वर्सा सावन ह्या क्षेत्रात वावुरतात.ह्या काळांत कमलाकांत चारी हाणी माच्येच्या माडांवळीत नवी पद्दत हाडुन नाटकां आनी तियात्रांची माची तयार केली.सुरवातेक कमलाकांत चारी हांचे कडेन माचयेची मांडावळ करपाखातीर स्वताचे पड्डे नाशिल्ले. तर ताणे माचये खातीर लागपी पड्डे म्हापशेच्यान सायकलीन हाडले आनी दुसऱ्या दिसा कार्यक्रम जाल्या उपरांत सायकलीन ते परत थंय पावयले.ताच्या कश्टाच्या कामांक आनी प्रमाणिकपणाक लागून कमलाकांत चारी हाच्या दिसपट्टया जिवितात व्हड फायदो जालो. माचयेची माडांवळ करून ताणे चड पयशें जोडले ना ,पूण ताच्या ह्या पद्दतीक लागून मात स्वताखातीर ताणें सगळ्याच्या मनांत सुवात तयार केली. वेवसायीक तियात्र माचयेर पयलेच फावट माची माडांवळ ताणे एक नामनेचे विनोदी कलाकार सर्गेस्त जासींत वाजा खातीर घातिल्ली.ह्या तियात्रांत ताच्या माचयेची सोबीत माडांवळ जायत्या नामनेच्या तियात्रिस्तांनी पळयली. आनी ते नामनेचे कलाकार म्हणल्यार त्या वेळाचे एम.बॉयर, प्रेम कुमार, सि.आल्वारीस, बाब पीटर, मिकी मेहता, जॉन क्लारो फर्नाडीस, रोसारियो रॉड्रिग्ज ,रोसफनर्स, प्रिंस जैकब, पास्कोल, मारियो मेनेजेस, जॉन डिसिल्वा, ऑगोस्तिन्हो विनोदी डॉमनीक, पीटर रोशन ,फादर फ्रेडी जए.दा कोस्टा आदी. ह्या सगळ्यांनी ताका आपल्या तियात्रांखातीर माची मांडावळ करून विनंती केली.1970 वर्सा ताणे क्रिस पेरीच्या संगीत कार्यावळीखातीर नवीन पद्दत वापरुन माची तयार केली. कला अकादमीच्या वर्सुकी सर्तीनी पुरस्कार फावो जाल्या तियात्राक ताणी माचयेची माडांवळ केल्ली आसा. कमलाकांत चारी हाणी मराठी माचयेर लक्षांत दवरपासारकें माची माडांवळीचे काम केल्ले आसा.

पुरस्कार

बदल

माची माडांवळीखातीर ताका राज्य तशेंच राष्ट्रीय पांवड्यार लेगीत पुरस्कार फावो जाल्यात.माची माडांवळीखातीर राज्यपांवड्या सर्तीनी जायते पुरस्कार फावो जाल्यात.

हेर वावर

बदल

एन.एस.डी न घडोवन हाडिल्ल्या ‘भारत रंग म्होत्सव’ रंगमाची उत्सवान गोंयचे प्रतिनिधीत्व ताणी केला. नवी दिल्ली आनी नेहरु केद्र, मुंबय राष्ट्रीय रंगमाची उत्सवा खातीर, राज्य पांवड्यार रंगमाची उत्सव मुंबय तशेंच दिल्ली,बंगलोर,पुणे,कोलापुर आदी उत्सवानी ते वांटेकार जाल्ले आसात. जशें पयलीच सांगिल्ले आसा,ताका चित्रकलेची आवड आशिल्ली .चित्रकलेच्या शाळेत वा कॉलेजीत वचनासतना स्वता चित्रकलेत उदरगत केली. कमलाकांतचारी हाणी स्वता पड्डयाची चित्रकला केली. जुआंव आगोस्तीन फर्नांडीस,पाय तियात्रीस्त सभाघर रवीन्द्र भवन मडगांव माचयेर जे रस्तयाचे तशेंच पोरसूंचे सर्जनशील देखाव आसा ते ताणेच केला.

माची माडांवळीची तजवीज करपा वांगडा कमलाकांतचारी एक सामाजीक कार्यकर्ते आशिल्ले ही एक अजापाचीच गजाल. 1979 वर्सा पंचायत वेंचणूकेत वांटो घेतलो आनी पंच वांगडी म्हण लोकांनी ताची नेमणूक गांवची मेरशे पंचायत हागां 1979-1983 ह्या काळाखातीर केली. कमलाकांत चारी अजून लेगीत वेपारी तशेंच वेपारी नाशिल्ल्या कलाकाराक तियात्र माची आनी माची माडांवळीची तजवीज करतात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=कमलाकांत_चारी&oldid=203000" चे कडल्यान परतून मेळयलें