Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Jonas achem Pustok

जहनास आचें पुस्तकबदल

Book of Jonah

 
137.Jonah Is Spewed Forth by the Whale
 
138.Jonah Preaches to the Ninevites


दुसऱ्या प्रवादयांच्या पुस्तकां परस, जनासाचें पुस्तक एक कथन. हुकूम मोडता तसल्या प्रवादयाची ह्या पुस्तकांत काणी आसा. पयलीं-पयलीं तो आपलें देयविक कारीया चुकोंवक प्रयत्न करता आनी मागीर आपले अपेक्षे आड आपलें कारीया येसेस्वी जालां म्हण दो देवाक तक्रार करता. ह्या धाडसाच्या वावरांतलो वीर मनीस राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आसा (२राज. १४/२५) जो यी हाचे राजवटके काळार जियेलो.

ह्या पुस्तकाचो हेतू म्हळ्यार वाचतल्याक मौजा हाडुंक आनी बराबर शिकोंवक. सर्वेस्परान ताका निवेनेह शारांत वचूंक सांगललें. निनेवेह शार हें इसरायेलाच्या दुस्माना, आससिरियेचें मुखेल शार आसलें. पूण हो संदेश घेवन जनासाक थंय वचूंक नाका आसलें. कित्याक देव निनेवेहचो केदनांच भस्म करचो ना म्हण ताका खात्री आसली. तरी पूण आपले खुशे आड ताणें देवाच्या उतराक पाळो दिलो. पूण शेवटाक ताका एकदम दूख भोगली कित्याक,ताणें भस्म जातलो हो जो संदेश दिलोलो त्या परमाणें घडलें ना.

देवाक आपले रचणेचो खूब मोग आसा हें ह्या पुस्तकांत दिसून येता. पूण त्या वन चड म्हळ्यार देव इतलो दयाळ आनी मोवाळ ,तो आपले पर्जेचे जे दुस्मान आसात तांचो पोरयान भस्म करूंक फाटीं रावता. परतेंच जाल्यार तांकां भोगशिता, तांकां नव्यना सुटका दिता, हें ह्या पुस्तकांत दिसून येता.

पळेइयातबदल

जहनास आचें पुस्तक

Book_of_Jonah

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

Sandarbhबदल


[1]

[2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जहनास_आचें_पुस्तक&oldid=175022" चे कडल्यान परतून मेळयलें