जुआंव मानवेल मार्सेलीनो फेर्नांडीस

जुआंव मानवेल मार्सेलीनो फेर्नांडीस हो एक तियात्र कलाकार.

जल्म

बदल

‌जुआंव मानवेल मार्सेलीनो फेर्नांडीसहांका यंगमार्सेलीनो ह्य नांवान तियात्र माचयेर वळखतात. तांचो जल्म ६ एप्रील १९४३ ह्या वर्सा मुंबईशारांत जालो.जॉखीमसॅबीस्तींआंव फेर्नांडीस आनी युजिन्या जॉखिनासॅबीस्तींन्याफेर्नांडीसहांच्या घरांत तो जल्माक आयलो.

वावर

बदल

वर्सा १९५७,डीनीज सिक्वेरा हांच्या तियात्रांत ताणें पयलें फावट “कारमीचें बेतीत” ह्या तियात्रांत भुमिका केली.ताणें डीनीज हाच्या तियात्रांत जशे:'दोगुय म्हजें पूत', 'मांय पुताचेंकाजार' आनी ‘जालांच पाहिजे’ हातूंतअभिनय केलें.ताच्या उपरांत ताणें ऍरीस्टीड हांच्या तियात्रांत 'सोत भावार्थाचें' ,'दोळें' आनी 'डीर्वास' , मागीर नेल्सनऑलफान्सोहांच्या तियात्रांत 'काट्यांतलें फूल' आनी ‘दोलोरोसा’, मागीर डोड द र्वेना हांच्या तियात्रांत 'भोगणार' मागीर जॅ.पिसौजालीन हांच्या तियात्रांत 'ओरखाचे पांच मीस्टर' , ‘सात्त दुखी' आनी स्टार ऑफ कुरतोरीम हांच्या तियात्रांत ‘गोंयचो सांयब' आनी ‘शेजा पांय' हातूंत अभिनय केलें. ताणें आपलेंस्वता कांतारां बरोवन एकटो वा दुस-या वांगडा आपलींकांतारां गायलीं.रेस्पेरा दीस हो तियात्राचो लेखन आनी दिग्दर्शन ताणें केलां.ताणें खूब कश्ट करपी कलाकार जशें जॅफ्सीस हीठलर, ऍंग मिनेजीस, चेंपीयन पीटर, डोमीनीक वाज हांच्या वांगडा तियात्रांत काम केलां.

पुरस्कार

बदल

कला आनी संस्कृती संचालनालय ताचे तियात्रांत केल्ली कलाबद्दल सेवा वळखून ताका प्रतिष्ठित “कला गौरव पुरस्कार” प्रदान केलो.