जॉशुआ आचें पुस्तक

देवनागरी
       

जॉशुआ आचें पुस्तकEdit

Book of Joshua

 
The Taking of Jericho (Jean Fouquet, c.1452–1460)
 
Joshua Commanding the Sun to Stand Still upon Gideon (John Martin)

जॉशुआ पुस्तक

जॉशुआ पुस्तक तीन भागांनीं वांटून येता :

पयलो भाग : भासायलोलो गांव जिखून घेतात अवेस्वर १ - १२

दुसरो भाग : कुळां मदें देस वांटतात अवेस्वर १३- २१

 1. जर्दाना उदेंते वाटेन आसलोलो देस १३/१-३३
 2. जर्दाना अस्तमते वाटेन आसलोलो देस १४/१ १९/५१
 3. आसरो घेवपाचीं शारां २०/१-९
 4. लेवितांचीं शारां २१/१-४५

तिसरो भाग : जॉशुआ जिविताची वात सोंपता अवेस्वर 22- 24

 1. उदेंतीचीं कुळां आपल्या देसांत परततात 22/1-34
 2. जॉशुआ निमाणो निरप (फारेयेळ आद्दरेस्स) 23/1-16
 3. स्हेकें देसांत करार नवसरतात २४/१-३३

जुदेवांचे परंपरे परमाणें हें पुस्तक जॉशुआ बरोंवक ना. मयजेसाच्या मरणा उपरांत जसहुयाच्या फुडारीपणा खाल , देसाचेर आक्रमण केलें तें ह्या पुस्तकाची खेरिताय जावन आसा. ह्या पुस्तकांत वर्णिलल्यो कांय म्हत्वाच्यो घडण्यो हे परीं आसात :

 1. जर्दान नद उतरप
 2. जेरीको शार जिखून घेवप
 3. आय शार जिखून घेवप
 4. देवा आनी परजे मदें करार.

हांतली एक म्हत्वाची वळ म्हळ्यार, "पुण सर्वेस्पोराची सेवा करूंक तुमी तयार नांत जाल्यार, कोणाची करतल्यात तें आयजूच वेंचून . पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पोराची सेवा करतल्यांव." (२४/१५).

पळेयातEdit

संदर्भEdit

[1]

 1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm