ज्युआंव कारमीन ब्रगांझा

ज्युआंव कारमीन ब्रगांझा हो एक मुज्ग वाजोवपी.

जल्म Bodol

ज्युआंव कारमीनो ब्रगांसा हाचो जल्म 23 जून 1930 वर्सा मेरसे जालो.

शिक्षण Bodol

धा वर्साचे पिरायेचेर ताणी रेबेक आनी सरगम हें दोनूय समकालीन मेरसेच्या मायस्त्रो जुझे कायतानो फेर्नांनदीस हाच्या कडल्यान शिकलो, ताणें हें शिक्षण ‘ पेरोकीयाल स्कूल ऑफ आवर लेडी ऑफ मेरसेज चर्च’ मेरसे हांगा घेतले. 1948 वर्सा ताणें ‘पिरमेयरो ग्राओ’ हें शिकप पुर्ण केलें, उपरांत मेरसेच्या मायस्त्रो वारेला कायादो हांच्या कडल्यान रेबेक शिकलो. 1955 वर्सा सुमार 25 वर्साचे पिरायेर तो मायस्त्रो जुझे कायतान फेर्नानदीस हाच्या आस-या खाल युफोनियम शिकलो. ताका आनीक वाध्यां शिकपाची खर इत्सा आसली आनी हाका लागून तो क्लॅरिनेट आनी उपरांत आल्टो सेक्साफोन शिकलो.

वावर Bodol

1963 वर्सा वाध्यां सारकी वाजोवंक शिकल्या उपरांत ज्युआंव कारमिनो ब्रगांसा, मायस्त्रो वारेला कायादो हाच्या आस-या खाल ब्रास बॅण्डांत वाजोवंक लागलो. ह्या बॅण्डान “ जारदीं ग्रासिया दे ओर्ता” पणजे आनी “जारदीं दे लुईस गोम्स” कामपाल अश्या जाग्यांचेर सादर केलें. उपरांत तो तियात्राच्या बॅणडांत भितर सरलो जंय तांणें गोंयच्या म्हान संगीतकारांच्या परस्परांक रावन ताणें आल्टो सॅक्साफोन वाजयलो, म्हान संगीतकार जशे की डुमिंगोस कायतानो ब्रगांसा (पेंपरे(ट्रम्पेट),ट्रॅम्बोन, सॅक्साफोन, क्लॅरिनेट, आदी), फ्रान्सीस झेवियर आजावेदो (धोल/ड्रम्स), आन्तोनियो जीजस फेर्नांनदीस मेरसेचो आनी लुईस रॉडरीगीज (पेंपरे/ट्रम्पेट) रायबंदर. वेगवेगळ्या गांवांतले दिगदर्शक जशें की दुमिंगोस ज्युआंव फेर्नांनदीस मेरशेचो, मिस्टर लोबो जुआरी गोआ-वेल्हाचो आनी गोंय भर आशिल्ल्या हेर दुस-यानी माचयेर हाडिल्ल्या तियात्रांक बॅण्डांन संगीत फावो केले. जायत्यो संदी तांकां मेळ्ळ्यो जशें की काजाराचो समारंभ, वार्षिकोत्सव, नातालां आनी नव्या वर्साच्या नाचाक तांकां बराबर सादर करूंक मेळ्ळे सांत इस्तेवाच्या क्रुनर हिलारियानो कॉस्ता हांच्या परस्परांक. सांन्ता क्रुजच्या मायस्त्रो लुईस कोटा हाच्या आस-या खाल ताणें गोंयांत पुर्तुगेज कॉन्सुलेटाच्या उदघाटनाच्या समारंभाक ब्रास बॅण्डांत प्रयोग केलो. हाच्या खेरीज 80-90 वर्साच्या शेवटाक तो सेंट सिसिल्या म्युजीक स्कूल, सां तोमे-पणजी हांतूंत रेबेक (वायलन) आनी सरगमाचो (सोल्फेज्योस) हाचो शिक्षक आशिल्लो.

सध्या तो उमळशीक आशिल्लया तरणाट्यांक मेरसे आपल्या घरा रेबेक शिकयता आनी तेच परी ताणें तियात्र अकेडमी गोआ स्कीम हाच्या खाल “प्रमोशन ऑफ तियात्क म्युजीक” हांतूंत फुंकून वाजोवपाच्या यंत्रान शिक्षक म्हूण नोंदणी केल्या. आपल्या कुटुंबां वांगडा तो ब्रास बॅणडांत फेस्तांक आनी हेर दुस-या प्रसंगांक तो आपल्या चेड्या आनी नातवां वांगडा प्रयोग करता.