तिमताक पावलुचें पयलें पत्र

देवनागरी
       

तिमताक पावलुचें पयलें पत्रEdit

First Epistle to Timothy

तिमताक पावलुचें पयलें पत्रEdit

पावलून तिमताक बरयल्ल्या दन पत्रांक आनी तिताक बरयल्ल्या पत्राक “गंवळीक पत्रां” म्हणटात, कित्याक ताणें तीं एके पवित्र-सभेक न्हय, पूण तिच्या व्हडिलाक वो गंवळियाक बरयलीं; हाणें ती बरे भाशेन चलवंक ताका उज्वाड आनी वात दाखवंक पावलून तीं बरयलीं. हीं तिनूय पत्रां रुपान तशें विशय्यांनीं एकामेकाक खूब लागीं आसात.

तिमत लिकानियेच्या लिसत्रांतलो आसलो; ताचो बापूय ग्रीक आनी ताची आवय जुदेव. पवित्र पुसतक वाचुंक ताका शिक्षण दिल्लें. पावलू पयले पावटी लिसत्रांत आयलो तेदना, तिमतान तशेंच एवनिके ताचे आवयन आनी लयशेन ताचे शामायन जेजूक देवान भासायललो क्रिसत सडवणार म्हण भावार्थान मानून घेतलो. त्या समय्यार क्रिसतांवांनीं पावलूक तिमताची बरी खबर सांगलली, आनी आपल्या धरंपर्गटणेच्या वावरांत पावलून ताका आपलो सांगाती जावंक विंचून काडलो. तिमताची सुनत करुंक नासली; पूण आतां, फ्रिजियेच्या जुदेवांनीं तिमताच्या तनडांतली क्रिसती धर्माची पर्गटणी संपेपणीं मानून घेवंचे खातीर, पावलून ताची सुनत केली. ह्या उपरांत, खूब पावटी, तिमत पावलू सर्शिलो पयस आसलो. आनी आवघड आनी चड मलाचीं कामां पावलून अजून तर्ण्या तिमताच्या हातांत संपयलीं. पावलूक पयले पावटी रमाक बंदखणिंत घालो तेदना, तिमत आपल्या गुरू बराबर आसलो.

हे बंदखणी उपरांत, पावलुचे निमाणे धरंपर्गटनेचे भंवडेर, तिमत ताचे बराबर गेलो आनी एफेजाचे पवित्र-सभेचो कार्भार चलवंक पावलून ताका थय दवरलो.

ह्या पत्रांत दन चिंत्नां आंकां मेळतात : तिमतान काळजिदार्पणान खट्या गुरुंचेर झुजुंक जाय, आनी पवित्र-सभा बरे मानडावळीन स्थापून हाडपाचें काम शिताबेन करुंक जाय. पावलुचें मन ह्या दन-ऊय वसतुंचेर घुंवता, कारण थय खूब संकश्ट आसले म्हण ताका अणभव आसलो.

ह्या पत्राची मानडावळ अशी :Edit

प्रसतावना : १ : १-२

पवित्र-सभे आनी तिच्या अधिकारियां विशीं शिकवण : १:३-३:१६

ताच्या वावरा विशीं तिमताक शिकवण : ४ : १-६:२१

पळेयातEdit

संदर्भEdit

[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm