दक्षिण कन्नडा

दक्षिण कन्नडा हे भारतन्चे कार्नाटक राज्यन्तु एक जिल्लो। साउत कन्नड अनि साउत केनेरा हाचे दुसरे नाव।

भुगोलEdit

हचे उत्तरन्त उडुपि जिल्लो, उत्तर-पुर्वान्त चिक्मगलुर जिल्लो,पुर्वन्त हासन जिल्लो,दक्षिण पुर्वान्त कोडगु जिल्लो अनि दक्षिणान्त केरळ्चो कासरगोड जिल्लो। हचे पस्चिमन्त अरब सागर अस्सा अनि हाचे मुख्यालय मंगळूरान्त अस्सा।

जनEdit

हन्गाची जनसंख्या २००१कन्त १,८९७,७३०। हन्तु ३८.४३% अर्बान(शारन्चे)अशिले। हे जिल्लेंचि जनसंख्या १९९१न्तु दकुन २००१ थै १४.५१% चड झाली।

विस्तारEdit

हे जिल्लेन्त ५ तालुक अस्सन्चि - मंगळूर, बंटवाळ, पुत्तूर, सुळिया अनि बेलथन्गडी। हन्तु पुडे उडुपी, कुंदापुर अनि कार्काळ वै अशिले, झालार ओगस्त १९९७अन्त हन्का विभाजित कोर्न उडुपि जिल्लो केल्लो।

भासEdit

हन्गंचि मुख्य भास तुळु। हन्गा अलुपा रयन्चो राज्य अशिलो अनि तन्नि कन्नडान्क तन्गेले राष्ट्र्भास केले। दकुन हन्गा सुमार लोक कन्नड उल्लैतन्चि अनि हो जिल्लो कर्नाटाक राज्यन्चो अन्ग झालो। कोंकणी वै हन्गची मुख्य भास अनि हन्गा सुमार लोक कोंकणी उल्लैतान्त।

लोक सनस्क्रुतिEdit

भुत्ता कोलु,आति कलन्ज, करन्गोलु अनि नगरधने हन्गान्चि सन्स्क्रुतिंचे अटुट अन्ग। याक्श्गान हन्गन्चे मुख्य लोक न्रुत्य।

मुख्य जागेEdit

हन्गांचे मुख्य नगर - मंगळूर,सूरतकल,अड्यार,बजला,बंटवाळ, पुत्तूर, सुळिया,बेलथन्गडी,कन्नुर,कोटेकारा,मुडुशेड्डे,मुल्कि,मूळूर,पुडु,थुम्बे,बज्पे अनि उल्लाल।

व्यापारEdit

हे जिल्लेन्क भारतन्चे बैंकिंग इन्डुस्ट्रिन्चे पाळ्ळे(Cradle of India's Banking Industry) मण्तांचि। हंगाचि कजु फ़ाक्तोरि अनि नळे फ़ाक्तोरि खूब प्रसिद्ध। हन्गचो मुख्य बंदर पणंबूरान्त अस्सा(NMPT)।

भायर्चि कडीEdit

दक्षिण कन्नडा दक्षिण कन्नडा जिल्ला परिशाद
दक्षिण कन्नडा जिल्ला गाजेटियर १८९४

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=दक्षिण_कन्नडा&oldid=201432" चे कडल्यान परतून मेळयलें