दुमिंगोस सांतानो रोड्रीगीज

डोमींगोज सांतानो रोड्रीगीज हो एक तियात्र कलाकार.

वळख

बदल

जल्म

बदल

डोमींगोज सांतानो रोड्रीगीज हांचो जल्म २८ ओक्टोबर १९५२ ह्या दिसा आरांबोल जालो.

वावर

बदल

तांका डोमनीक दे आरांबोल म्हूण वळखतात. तो एक संगीतकार. तियात्र माचयेर तो ट्रम्पॅट वाजयता जें तियात्राच्या क्षेत्रांत एक प्रमूख इन्सट्रूमेंट. ल्हानपणानूच तो चर्चीत भक्तीगितां गायतालो आनी तांका व्हायोलीन शिकपाची खूब आवड आशिल्ली. जाका लागून तो चर्च म्युजीक स्कुलांत गेलो आनी व्हायोलीन कमी वेळान शिकलो. उपरांत तांच्यानी त्याच स्कुलांत ट्रम्पॅट वाजोवपाक शिकलो आनी सद्या तो तियात्राच्या क्षेत्रांत आनी संगीत कर्यावळींत तो एक फामाद ट्रम्पॅटवादक आसा.

तोकांय वेळाखातीर बोम्बे गेलो आनी थंय तांणी केसेटींखातीर जायतीं गितां बरयलींआनी तो मागीर मुखेल गायक कलाकार आशिल्लो आनी गोंयांत परतून येयल्या उपरांत तो मागीर मेष्ट्रो झोसीनो दे'सोझाचो भागीदार जालोजंय ताणी गोंयभर व्यवहारीक आनीनोवदीत तियात्र माचयेर आपलें योगदान दिलें.ताणी जायत्या फामाद तियात्रिस्तांबरोबर काम केलां. जशे की सी. आलवारेस, प्रेम कुमार, आलफ्रेड रोजीस, जासींत वाज, एम. बॉयेर, प्रिन्स जेकोब, आगोस्तीनो तेमूदो, मेनीनो दे बंदार, पेट्रीक दुओरादो, लोरी त्रावास्सो, रोबीन वाज, सेमूअल कारावालो आनी आदी.

संदर्भ

बदल