Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Drona

द्रोणाचार्य कौरव-पांडवांचो धनुर्विद्येंतलो गुरू आनी भारतीय झुजांतलो कौरवांचो सेनापती. द्रोणाचार्याचो बापबय भरद्वाज, गंगेर न्हावपाक गेल्लेंकडेन घृताची नांवाचे अप्सरेक पळोवन ताचें वीर्यस्खलन जालें. तें वीर्य ताणें दोण्यांत दवरलें आनी ताचेपसून दोर्णाचार्याची निर्मिती जाली अशी एक कथा आसा. द्रोणाचार्याचें दुसरें नांव कूटज. शरद्वानाची चली कृपी ही द्रोणाचार्याची बायल आनी अश्वत्थामा हो ताचो चलो. द्रोणाचार्य बापयकडल्यान वेदविद्या, धनुर्विद्या आनी परशुरामा कडल्यान अस्त्रविद्या शिकलो आनी ताणें कौरव-पांडवांक धनुर्विद्येंत प्रवीण केले. अर्जून हो द्रोणाचार्याचो आवडटो शिश्य आशिल्लो. ताणें एकलव्याक विषाद तशेंच कर्णाक सूतपूत्र म्हणून धर्नुर्विद्या शिकोवपाक न्हयकार दिलो. पूण एकलव्य, द्रोणाचार्याचो मातयेचो पुतळो करून, धनुर्विद्या शिकून, अर्जूनापरस तरबेज जालो. हें कळटकच द्रोणाचार्यान एकलव्याकडेन, गुरूदक्षिणा म्हणून धनुर्विद्येक आवश्यक असो ताच्या उजव्या हाताचो आखाणो मागून घेतलो.

Droṇācārya as commander-in-chief of the Kaurava army.
Test of Dronacharya
Droṇācārya became the Chief Commander of the Kuru Army for 5 days of the war.
Death of Drona

भारतीय झुजांत द्रोणाचार्यान कौरवांटेन झुजपाचें थारायलें, तेन्ना युधिष्ठीर द्रोणाचार्याक मेळपाक गेलो. भारतीय झुजांत द्रोणाचार्यान कौरवांटेन झुजपाचें थारायलें, तेन्ना युधिष्ठीर द्रोणाचार्याक मेळपाक गेलो. कृष्ण तुमचे वटेन आसा. तुमचेंच जैत जातलें. अयोग्य उतर म्हाका आयकूंक येतलें तेन्ना हांव तुमचेंच जैत जातलें. अयोग्य उतर म्हाका आयकूंक येतलें तेन्ना हांव शस्त्रत्याग करतलों उपरांत तुमी म्हाका मारात. (महाभारत, भीष्मपर्व,43)". भारतीय झुजांत इकराव्या दिसा, भीष्माउपरांत दोर्णाचार्याकडेन सेनापतीपद आयलें. द्रोणाचार्य एकदां द्रुपदां कडेन धन मागपाक गेल्लेकडेन, द्रुपदान द्रोणाचार्याचो अपमान केल्लो. ताचो सूड, द्रोणाचार्यान ह्या झुजांत द्रुपदाक मारून घेतलो.

झुजाच्या पंदराव्या दिसा इंद्रवर्मा राजाचो, 'अश्वत्थामा' नांवाचो हती मेलो, तेन्ना कृष्णान भीमाक 'अश्वत्यामा मेलो' अशी नांवाचो हती मेलो अशी गर्जना करपाक लायली. दोणाचार्यान ही गर्जना आयकनाफुडें गळीतगात्र जावन शस्त्र सकयल दवरलें. योगधारणेन प्राणोत्क्रमण करता आसतना द्रुपदाचो पूत धृष्टद्युम्न हाणें ताका मारलो. मरणा वेळार ताची पिराय महाभारतांतल्या वर्णनाप्रमाण 80-85 वर्सां आसूं येता.


पळेयातबदल

Drona

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=द्रोणाचार्य&oldid=163650" चे कडल्यान परतून मेळयलें