"पॅाल रोमी" हो एक तियात्रीस्त.

जल्म Bodol

रॅामाल्ड डिसोझा एल्यास पॅाल रोमी हो हणजुना, गांवांतल्या बार्देस तालुक्यांतलो.पॅाल रोमी आपल्या कुंटूबा वांगडा ग्रेन्ट रोड,मुंबय हांगा रावता

वावर Bodol

असल्या वातावरणाक लागून ताच्या भितर अभिनय करपाचोआनी कातारां गावपाची इत्सा निर्माण जाली.तो तियात्राची येसाय आनी बॅंड वाजोवप्यांक पळयतालो आनी केन्नाच एकूय तियात्र चूकय नाशिल्लो.जेन्ना इश्टान ताचेकडेन तियात्र बरोवपाची येवजण आनी कॅामेडी संहीता बरोवपाक विनती केलीतेन्ना सावन ताणें तियात्रांत काम करपाकसुरवात केली कारण पॅाल हांचो स्वभावूच कॅामेडी करप आशिल्लो.दोगयांनी मेळून तियात्राची सहींता बरोवन तयार केली आनी त्या तियात्राक 'गोरीबांक ओकमान' म्हूण नांव दिलेंतियात्राची माची 'इंदिरा भुवनाच्या 'वयल्या माळयेर आशिल्ली.जाचो विनोदी पात्र पॅाल रोमी आसलो.हो तियात्र खूब सफल जालो.

मागीर पॅाल रोमी हाणे 'कोडको मिलयनार' तियात्रांत लेगीत अभिनय केलो.ह्या तियात्राचे दिग्दर्शन सी.डायस हाणे केल्ले.त्याच बरोबर वेलेन्टे मास्कारेन्हस हांच्या इनाम रोगताचो ह्या तियात्रांत ताणें काम केला.ताणें'रोगताक तानेल्लो' हो आल्फेड रोजाच्या तियात्रांत विनोदी पात्राचो अभिनय केला. पॅाल रोमी हो एक कातारां गावपी आशिल्लो.ताणे तियात्राचे माचयेर तशेच ध्वानीफीतरार जायती कातारां गायला.

हाणे स्वता खूब तियात्र बरयला आनी तशेच ते तियात्र जायते फामाद जाला.'तुजी धूव म्हजी बायल' ,'माप भरुन ओतले 'आनी 'आखरेक तेंच'. हे तियात्र फामाद जाला .पॅाल रोमी हाणे 'भुंयारातलो मुनीस 'आनी' बोगलांट' .ह्या कोंकणी फिल्मांनी अभिनय केला.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पॅाल_रोमी&oldid=203091" चे कडल्यान परतून मेळयलें