पेद्रुचें दुस्रें पत्र

देवनागरी
       
San Pedro
Two sides of the Papyrus Bodmer VIII. This Papyrus today is the oldest source to the Second Epistle of Peter

पेद्रुचें दुस्रें पत्रEdit

Second Epistle of Peter

पेद्रुचें दुस्रें पत्रEdit

ह्या दूसऱ्या पत्रांत पेद्रू आपल्या पयल्या पत्राची आनी तांतूं दिल्ले शिकवणेची खबर कर्ता. हें दुस्रें पत्र चड करून धाकटे आजियेच्या त्याच क्रिसती सभांक बरयलांशें दिसता. तांचे मदें खटे शिकवपी, शासत्र-विरधी आनी फटवपी उपरासलले, देखून ताणें हें पत्र बरयलें. तांचें बरें सुगुणी जिवीत इबाडून आनी जेजू क्रिसताच्या दूसऱ्या येणन्याचो आनी संवसाराच्या शेवटाचो भावार्थ सडून, ते खटे शिकवपी तांकां खटी सत्त्या भासायताले. तांचे खटे शिकवणेन उपरासलल्या प्रस्नांक जेजूक खाजा पलेल्लो आनी आयकल्लो त्या गवाय्ां कडल्यान मेळता : हे की देवाची आनी समिया जेजुची विस्वास फावो आसलली खरी वळख दितात. ह्या पत्राचो शेवट म्हळ्यार त्या क्रिसती सभांच्या भावांभयणिंचो भावार्थ घट करुंक आनी खट्या शिकवपियांच्या चपक्यांत पडना जावंक तांकां राखूक.

हें पेद्रुचें दुस्रें पत्र आनी जुदाचें पत्र इतलीं एकामेकाक लागीं आसात, की पेद्रू आपल्या सांगाती धरंदुताचें पत्र वळखतालो आनी ताच्या कल्पनांचो ताणें उप्योग केलो म्हळ्यार जाता.

ह्या पत्राचो बरयणार आपणाकूच “ सिमांव पेद्रू, जेजू क्रिसताचो सेवक आनी धरंदूत” म्हणटा. आपून समिया जेजुच्या रुपांतराचो खाशा गवाय म्हण सांग्ता, आनी पावलूक आपलो मगाचो भाव म्हणून लेख्ता.

हें पत्र केदना आनी खय बरयलें तें १/१३-१५ ह्या वळिंतल्यान गमून येता. आपलें मरन लागीं पावलां म्हण पेद्रू जाणो. पेद्रू रमा शारांत रग्त्साक्षी कजो मेलो म्हणटच, हें पत्र ताणें ६६-६७व्या वर्सा रमा थावन बरयलें म्हण म्हणुंक जाता.

पूण ह्या पत्राचो खरो बरयणार कण ? खूद पेद्रून तें बरयलां, वो ताचें नांव घेवन आनिंक कणें तें बरयलां जायत ? पेद्रुच्या पयल्या पत्राचे प्रसतावनेंत हे विशीं आमी सांगलां तें हांगाय लाग्ता.

ह्या पत्राची मानडावळ अशीEdit

प्रसतावना : १ : १-२

क्रिसती आपवणें : १: ३-२१

फटकिरे शिकवपी : २ : १-२२

जेजुचें दुस्रें येणें : ३ : १-१८

पळेइयातEdit

Second_Epistle_of_Peter

SondorbhEdit


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm