मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Poland
पोलंड चो बावटो
पोलंड चें प्रतीक
पोलंड

पोलंड, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी वॉर्सा नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पोलंड&oldid=175240" चे कडल्यान परतून मेळयलें