फिलिपकारांक पावलुचें पत्र

देवनागरी
       
Papyrus 87 (Gregory-Aland), the earliest known fragment of Epistle to Philemon, believed to date to the late 2nd or early 3rd century.

फिलिपकारांक पावलुचें पत्रEdit

Epistle to the Philippians

फिलिपकारांक पावलुचें पत्रEdit

फिलिपिची पवित्र-सभा म्हळ्यार पावलून एवरपाच्या गांवांनीं स्थापलली पयली क्रिसती सभा. मासेदनियेंतल्या एका मनशाच्या दर्शनाक लागून, पावलू, तिमत आनी ताचे भागेली आजियेक थावन एवरपाक पावले.

फिलिपी शारांत काय-काय मनशांनीं जेजुचेर भावार्थ दवरलो, देवचार बसललें एक चेडूं बरें जालें. पावलूक बंदखणिंत घालो, ताका सडलो, आनी उपरांत त्या शारांतलो तो कडसरलो – ही सगळी खबर लूक धरंदुतांचो इतिहास ह्या पुसतकांत दिता (दी १६, ११-४० पळे ).

लकाक पावलुचो खूब मयपास आसलो आनी धरंपर्गटणेच्या वावराक ताणीं ताका आदार दिल्लो; पावलूय तांची खेरीत अपुरबाय कर्तालो ती ह्या पत्रांत दिश्टी पडता. जाता तितले वेगीं, तांकां भेट कर्तलो म्हण पावलू भर्वान्सो दाखयता.

कसल्या सेगाक लागून हें पत्र बरयलें तें पत्रांतूच तो सांग्ता. पावलूक बंदखणिंत घाला म्हण आयकून, ताच्या गर्जांक पावुंक, थडे पयशे दीवन, क्रिसतांव फिलिपकारांनीं एपाफ्रदिताक धाडलो आनी पावलुचो सांगाती आनी सेवक कजो ताचेशीं राव म्हण ताणीं ताका सांगलें. हे भाशेन वावर कर्ताना, एपाफ्रदीत पिडेंत पडलो आनी सार्को मरुंक पावललो. तो समाधान जातच, ताका परत फिलिपीक धाडुंक पावलून चिंतलें. फिलिपकारांचे पवित्र-सभेन आदार दिल्ल्या पासत, ह्या पत्रांत पावलू तांचो उपकार आटयता, आनी एपाफ्रदितान आपली सेवा केली म्हण ताची तुसत कर्ता. त्याच बराबर, ह्या सेगाचो फायदो काडून, भावार्थियां मदें वेफळचार आसात ते मडून उडवंचे म्हण पावलू तांकां बूध दिता, आनी क्रिसतांव जाल्ल्यांक जुदेव आदल्या कराराच्यो चालिरिती कायद्याशीर कश्यो पाळुंक बळ कर्ताले ते विशीं तांकां शिडकायता. हें पत्र पावलू बगर दूसऱ्यान बरयलेंशें दिसना. तें ६३ वर्सा रमा शारांत बरयलां.

ह्या पत्राची मानडावळ अशीEdit

प्रसतावना १ : १-११

पावलुची खाशा परिस्थिती : १ : १२- २६

क्रिसता सवें जिवीत  : १: २७ – २ : १८

तिमता आनी एपाफ्रदिता विशीं येवजण : २ : १९-३०

दुस्मानां आनी संकश्टां विशीं शिडकावणियो : ३ : १-४:९

पावलू आनी ताच्या फिलिपकारांचे इश्टागतिची खुणा : ४ : १०-२०

संपादणी : ४ : २१-२३

पळेइयातEdit

Epistle_to_Philemon

SondorbhEdit


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm