फ्रांसिसको ब्रिंगॅल

फ्रांसिसको ब्रिंगॅल, हो यांग चिको म्हण तियात्र पालकार खूब फामाद आसा.

जल्म

ताचो जल्म २६ जानेवारी १९५२, म्हापसा हांगा जल्मा आयलो. अॅमेरीको आनी आयडा ब्रिंगॅल हीं ताची आवय आनी बापूय. गिरीं बारदेज हांगा रावपी.

वावर

भांगराचो ताळो आसललो मनीस,यांग चिकोन तियात्राच्या माचेर 'सॅझा पाय'ह्या तियात्र आपली सुरवात केली.सर्गेस्त विनसेंट दे कुरतोरीम या स्टार आफ कुरतोरीम,हया नावांन बी ताका वळखतात,हाणीं १९७६ ह्या वर्सान हो तियात्र बरयल्लो आनी प्रत्यक्ष केल्लो. मुखार यांग चिकोन तरा तरा दिग्दर्शकांक जशे, जासिंट वाझ, एम बॉयर, रॅमी कोलाको, फादर. फ्रेडी दे. दाकास्ता, प्रेम कुमार, सि.आलवारीस, पॅटरीक दैराडो, अनील पेडणेकर, अॅनथनी सिलवॅशटर, आल्फ्रेड रोझ, इनासियो दे. कानाकोणा, अॅनथनी सान आनी खुबश्या अश्या दिग्दर्शकांक आपलीं कातारां गायल्यांत. तियात्रांत कातारां म्हणून ते भायर यांग चिकोन खुबश्या कोकणीं ओडियो आल्बमां काडल्यांत, जीं खुबश्या उत्पादक्यानीं उत्पाद केल्यांत. ताणीं गोवान सगळ्या जागयांचेर, देल्ही, पूने, कॅलकटा, मुंबय, कुवेट, दुबय, आबू धाबी, दोहा काटार आनी खुबश्या अश्या सुवातींचेर कातारांचो सांझ करून प्रयोग केला. अशें एका प्रसंगीक,दुबायच्या लोकानीं यांग चिकोक ;भांगराचो ताळो आसललो मनीस ; असो नामलेख दिलो. वर्साच्या वर्सा यांग चिको कला अकादेमीन तियात्राच्या सर्तीत वांटो घेतालो. ताका कला अकादेमी गोवा कडसून तियात्राचो दिसा ; ताची सेवा पळोवन ताचो भोवमान केला. ओल इंडीया रेडियो आनी एफ. एमाचेर यांग चिकोचो ताळो आयकपाक येता. आपले धुवेन, भुशका हाणीं ;आदयूस मोगा ; हें सिनेमा काडलें तेन्ना ताणी तातूंत कांतार गायलां. तेभायर ताणीं गिरेस्तकाय ह्या कोकणीं चित्रपाठांत कातारां म्हणल्यांत.