बियात्रीस जोसफीन फेर्नांडीस

बियात्रीस जोसफीन फेर्नांडीस ही एक तियात्रीस्त.

वावर Bodol

तिणें तियात्राच्या मळार खुबश्या काम केलां.बियात्रीस जोसफीन फेर्नांडीस हिका तियात्राच्या मळार बेटी नाज ह्या नांवान वळखतात. बॅटी नाज हिणे अभिनय करपाची सुरवात1958 ह्या वर्सा पयलेच फावट मेंगलोरचे माचयेर मोवरीस काबराल हाणें दिग्दर्शीत केल्ल्या देशवत ह्या नाटकांत केली.उपरांत तिणें मोवरीस काबरालाच्याभोरवांसो,वादोळ,ओनीत, आदी ह्या तियात्रानी काम केलें.तिणें फ्रांसीस कासियाच्या तियात्रांत मांय ती मांय,म्हातारो चारबेला हातूंत काम केलें.तिणें1970 ह्या वर्सा रिको रोडाच्या गोंयचे माचयेर वोनी आनी देर ह्या तियात्रांत सुरवात केली.सी. आल्वारीसाचो पुराय बायलांचो तियात्र खंयचो साक्रामेंतह्या तियात्रांत लेगीत तिणें अभिनय केलो. सी. आल्वारीसान बरयिल्ल्या तोंड बंद कर,तुजे दोळे,तुजें दुरीग म्हज्या भाटांत अश्या खुबश्या नामनेच्या तियात्रांनी तिणें अभिनय केलो.प्रेम कुमार,एम. बोयर,रोजफर्न्स,रॅमी कोलासो,रुजारीयो रोड्रीगीस,क्रिस-मीना,टीटा-प्रेटो,मिनीन दे भांडार, आदी ह्या कांय नामनेच्या कलाकरां बरोबर तिणें तियात्रांत काम केलें.अभिनय करपाच्या गुणां भायर, तिका मधुर आवाजान गावपाचें देणें मेळिल्लें.नामनेचेसंगीत दिग्दर्शक रोजरी फर्न्स,एम बोयर,सी. आल्वारीस, प्रिन्स जेकब,काँनी एम, जूनीयर रोड हाच्या आडयो सी.डी.त आनी आल्बमांनी आपल्या सुंदर आवजान तिणें गितां गायलीं.2008 ह्या वर्सा जानवरी म्हयन्यांतमांड सोबाण.मैंगलोर हाणें आयोजीत केल्ल्यागिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डा खातीर बॅटी नाजाक अंतराष्ट्रीय मळार थांबनासतना गावपाची संदमेळ्ळी आनी तिणें तातूंत वांटो घेतलो.

पुरस्कार Bodol

बॅस्ट सिंगर अवॉर्ड बरे गायक म्हणून पोयनारी 1965 वर्सा श्रीमती तालेयारखान हांचेकडल्यान मेळ्ळो.

बॅस्ट एक्ट्रस बरे संवंगा करपी इनाम 1978 वर्सा रुझारियो रोड्रीगीसाचो उजवाड पालयलो हातूंत मेळ्ळो.

गुलाब बॅस्ट एक्ट्रसअवॉर्ड1985

कोका कोला ग्रेट परर्फोमर अवॉर्ड1998

कला एकादेमी अवॉर्ड,गोंयांत 2010