ब्राझीनो सुआरेज

जल्म Bodol

ब्राझीनो सुआरेज वा ब्राझीनो दीसांता नुनीला सुआरेज वा जांका तियात्र मोगी ब्राझीनो सुआरेज ‘कालापूरकर’ ह्या नांवान वळखतात. हांचो जल्म 24 ओक्टोबर, 1938 ह्या दिसा जालो.

वावर Bodol

पारुकेल स्कुलांत शिक्षण घेताना लुईस गोंसाल्वीसाच्या ‘जुरामेंत भोगसोणा’ ह्या फामाद तियात्रांत कुड्ड्या चल्याचो अभिनय करून पयले फावट तांणी अभिनयाची चव घेतली. तियात्र सर्तींनी कायतान परेरान बरयल्ल्या तियात्रांनी वांटो घेवन तांणी 3 फावटी उत्कृश्ट नेपथ्या खातीर पयलें इनाम जोडला. तशेंच एंथनी परेराचो ‘किरमीदोर भाव’, पावलीनो डायसाचो ‘नोर्तोन आदवोगाद’, पीटर फर्नांदीशाचो ‘नोशिबांतलें चुकोना’, ह्या तियात्रांनीय तांणी अभिनय केला.

तेच तरेन तांणी ‘मोगाचो शेवोट’, ‘शिमितेरींत’, ‘कोण तो खुनी’ आनी ‘भुताचें घर’ सारके कांय फामाद तियात्र बरयले. एफ्. एक्स्. डायस हांणी बरयल्ल्या ‘गोंयची सुटका’ तियात्रांत ब्राझीनोन 4 वेग-वेगळ्या पात्रांची भुमिका केली. साबार प्रकाशनां खातीर तांणी निरंतर लेख, लघु-कथा, निबंद, नाटक आनी कवितांचें लिखाण करून योगदान दिला. आपल्या हेर तीन वांगड्या बरोबर तांणी ‘हो तो मनीस’ आनी ‘सोडवोंडार मेळ्ळो’ ह्या क्रिडांचें लिखाण आनी दिग्दर्शन केला.

बरपावळ आनी तियात्राचें लिखाण करपा वांगडाच तांका कोंकणी पुस्तकां आनी तियात्राच्यो जायराती एकठांय करपाची आवड आसा. आजवेर तांच्या व्यक्तीगत ग्रथालयांत सुमार 2000 कोंकणी पुस्तकां आनी पुर्तुगेज काळा वयल्यो सुमार हजारा वयर हातांनी वांटप जाल्ल्यो जायराती आसात. 2007 वर्सा कुवेत शारांत, ‘कुवेत गोवंस तियात्रीस्तांची संस्था’ हिच्या आपोवण्या निमतान तांका ह्या जायरातींचें तशेंच तियात्र पुस्तकांचें प्रदर्शन करपाक एक संद मेळ्ळी.

पुरस्कार Bodol

त्याभायर तांचे प्रतिश्ठेक जायत्या पुरस्कार आनी सत्काराचो वांगड आसा. तांच्यांतले नांव घेवपा सारके कांय पुरस्कार म्हळ्यार ‘कला आकादेमीच्या तियात्र सर्तीचो रुप्या महोत्सव पुरस्कार’, दालगाडो अकादेमीचो ‘दायज पुरस्कार’, ‘जॅक सिक्वेरा पुरस्कार’ आनी ‘गुलाब’मासिका कडल्यान सत्कार. तशेंच ते साहित्य क्षेत्राच्या ‘राज्य संस्कृताय पुरस्कारा’चे धारक आसात।

संदर्भ Bodol

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ब्राझीनो_सुआरेज&oldid=203131" चे कडल्यान परतून मेळयलें