मिलाग्रीस फेर्नांडीस

मिलाग्रीस फेर्नांडीस हो एक तियात्रीस्त.

जल्म

बदल

8 सप्टेंबर1952, ह्या वर्सा पणजेच्या बातुल्लें गावांत तांचो जल्म जालो.

शिक्षण

बदल

पदवेचे शिक्षण पुराय करून 1974 वर्सा तो आगनेलो डायस, ट्रपॅटर हांचेकडेन ड्रम वाजोवपाक शिकलो. तो एक पारंपरीक कलाकार आनी गोंयाक ताणें भारतांतल्या जायत्या राज्यांनीप्रस्तुत केला.

वावर

बदल

सांता क्रूज हांगासरले बरोवपी आमाराल हांच्या “ एकसुरपण” ह्या तियात्रांत ताणें भुरग्याचो अभिनय केलो. हो तियात्र 1964 ह्या वर्सा निन्हा इंफानतीहो, पणजी हांगा जाल्लो . 1966 ह्या वर्सा ताणें एका तियात्रांत आपल्या भावान पियेदाद फेर्नांडीसान बरयल्ल्या स्वर्गवासी लाल बहादूर शास्त्रीचेर गीत गावन आपूण एक बरो कांतोरीस्त म्हण दाखोवन दिल्लें.

पोरतेसाक जाल्ल्या 15 वयर तियात्रांनी ताणें मुखेल अभिनय केला आनी कांय तियात्रांचें दिग्दर्शन केलां. तियात्राच्या मळार सोलो कांतार आनी आपल्या इश्टावांगडा सेजार उपरांत आपल्या दोन इश्टांवांगडा मेळून ताणें मिल-मेल-नेल नांवाचो “त्रियो”तयार केलो. नेल्सन आफान्सोन बरयल्लो“आसरो” ह्या तियात्रांत, ऑक्टोबर 1977 वर्सा राजकारणाचेर त्रियो गावन वेवसायीक माचयेर पावल घातलें.

ह्या त्रियोचे दोन वांगड्यांक सरकारी नौकरी फावो जाली देखून ताणी राजकारणाचेर गावपाचें बंद केलें आनी 1980 वर्सा ह्या त्रियोचें नांव मिल-मेल-नेल जालें. डिमेलो वांगडा तिसवाडीच्या गांवांतदुयो गावन आपल्या वावराची सुरवात केली त्रियाचो वांगडी आशिल्ल्यान जॉन क्लारो, प्रेम कुमार, रोबीन वाज, सी .आल्वारीस , बाब पिटर आनी ऑफेलिया , फा.प्लाटण फारीया आनी हेर दिगदर्शक जशें मारीयो मिनेझिस ,मॅक्सी परेरा,साल्वादोर आफॉन्सो, मिनीनो दी. बांदार ,सेम्युल कारवालो, माइक मेहता, अनील आनी फातीमा, आग्नेलो द बॉरीम आनी कांय नव्या कलाकारांनी बरयल्ल्या तियात्रांनी कांतांरां गायल्यात.

बॉसम इश्टावांगडा ( सिजार डिमेलो आनी आग्नेल डिकॉस्ता), ताणें सुमार 50 संगीत कार्यक्रम मिल-मेल-नेल प्रोडकशना खाला केल्यात. तो एक देण्यांनी भरिल्लो कांतोरीस्त आनी संगीत दिग्दर्शक जो चार वेग-वेगळ्या आवाज गावपाक शकता. आपल्या सोयऱ्याच्या आनी इश्टाच्या काजारांनी, वर्धापन दिसांनी आनी वाडदिसाखातीर संचालन केलां. त्रियाचो वांगडी आशिल्ल्यान जॉन क्लारो, प्रेम कुमार, रोबीन वाज, सी .आल्वारीस , बाब पिटर आनी ऑफेलिया , फा.प्लाटण फारीया आनी हेर दिगदर्शक जशें मारीयो मिनेझिस ,मॅक्सी परेरा,साल्वादोर आफॉन्सो, मिनीनो दी. बांदार ,सेम्युल कारवालो, माइक मेहता, अनील आनी फातीमा, आग्नेलो द बॉरीम आनी कांय नव्या कलाकारांनी बरयल्ल्या तियात्रांनी कांतांरां गायल्यात.

बॉसम इश्टावांगडा ( सिजार डिमेलो आनी आग्नेल डिकॉस्ता), ताणें सुमार 50 संगीत कार्यक्रम मिल-मेल-नेल प्रोडकशना खाला केल्यात. तो एक देण्यांनी भरिल्लो कांतोरीस्त आनी संगीत दिग्दर्शक जो चार वेग-वेगळ्या आवाज गावपाक शकता. आपल्या सोयऱ्याच्या आनी इश्टाच्या काजारांनी, वर्धापन दिसांनी आनी वाडदिसाखातीर संचालन केलां. तो “इमेन्कुलेट सिंगर्स” नांवांच्या कॉयर पंगडाचो वांगडी आसा. हालींसरांतांणी“रुट्स ऑफ जेसी” ही नातालाच्या काताराचीं ऑडीयो सीडी, डिसेंबरांत 2015 प्रकाशीत केल्या. तो गोंय संस्कृतीक आनी समाजीक केंद्राचो वावुरपी पंग़डाचो वांगडी आसा आनी ताणें जायत्यो मांड्याचे उत्सव आनी कोंकणी कांतारांच्यो सर्ती आयोजीत केल्यात. ह्या त्रियोन ऑगस्ट 2015 ह्या वर्सा आपली डी वी डी “वाजोवया कुंपासार”तयार केल्ली. आयज मेरेन तो माचयेर आनी माचये भायर गायता तशेंच कोंकणी भाशेखातीर तरणे पिळगेक तयार करता.

तो “इमेन्कुलेट सिंगर्स” नांवांच्या कॉयर पंगडाचो वांगडी आसा. हालींसरांतांणी“रुट्स ऑफ जेसी” ही नातालाच्या काताराचीं ऑडीयो सीडी, डिसेंबरांत 2015 प्रकाशीत केल्या. तो गोंय संस्कृतीक आनी समाजीक केंद्राचो वावुरपी पंग़डाचो वांगडी आसा आनी ताणें जायत्यो मांड्याचे उत्सव आनी कोंकणी कांतारांच्यो सर्ती आयोजीत केल्यात. ह्या त्रियोन ऑगस्ट 2015 ह्या वर्सा आपली डी वी डी “वाजोवया कुंपासार”तयार केल्ली. आयज मेरेन तो माचयेर आनी माचये भायर गायता तशेंच कोंकणी भाशेखातीर तरणे पिळगेक तयार करता. तो एक भौव गुणवंत कलाकार.

पुरस्कार

बदल

ताणें 3 तियात्रांचे बरोवप आनी दिग्दर्शन केलां. “बेमान” ह्या तियात्राक 1978 ह्या वर्सा तिसरो इनाम फावो जाल्लो,“शेजारी” हाका 1981 वर्सा उमेद वाडोवपी इनाम फावो जाल्लो जाल्यार“चूक” हाका कला अकादमीच्या सर्तींत 5 प्रमाणपत्रीका फावो जाल्ली.