रिटा रोज ही एक फामाद तियात्र कलाकार.

जल्म Bodol

तिचो जल्म 7 सप्टेंबराक मुंबई शारांत जाल्लो. तिचो मुळगांव सालिगांव, गोंय आसलो.

शिक्षण Bodol

तिणें मुंबई कोलाबा वाठारांतल्या होली नेम स्कूल आनी सोफिया महाविद्यालयांतल्यान शिक्षण पुराय केले. शाळेंत आसतानाचतिणे आपले अभिनय आनी गायनाचे गूण व्यक्त केल्ले.

वावर Bodol

रिटान आपल्या अभिनयाची सुरवात शाळेत आसतानाच केल्ली.ती वकृत्व, गायनआनी नाटकुल्यांच्या सर्तींत भाग घेताली. चवथेंत आसत तिणे “प्रिन्सेस टायनी टोट”ह्या ओपेरांत मुखेल भुमिका केल्ली. आठवेंत आसतनाशेकसपियराच्या“मरचट ओफ वेनिस”ह्या ओपेरांत तिची पोरतीया ही भुमिका उगडास उरपा सारकी आसा. तिणे आपल्या तीन वर्गमित्र वांगडा“गे लिटल जेपानिस”हे गीत गावून ताचेर नाचूयकेल्लो. तिचो बापूय आदल्या काळावयलो तियात्ररीस्त आशिल्लो. आनी ताचेकडल्यान तिणें प्रेरणा घेतिल्ली.

आलफेड रोजान बरोवन दिग्दर्शीत केल्ल्या ’मनिस वा देंवचार’ ह्या तियात्रातल्यान रिटा रोज कोंकणी माचयेर आयली. उपरांत तिणें आपल्या बापायच्या सोसणिकाय आनी घोराची चावी ह्या तियात्रांनी आलफेड रोजा वांगडा काम केला. मागीर ते आलफेड रोज हांचेकडेन लग्न जाले. आलफेड रोज हो आवजान आनी काळजान भांगर मनीस आशिल्लो. तिच्या भुमिके खातीर लोक तिचो उगडास करतात.प्रेम कुमाराच्यामारिया मेकदालीना आनी डॉ सायमन फेर्नांडीसाच्या मारिया गोरेटीतातूंन तिणें मुखेल भुमिका केली आनी लोकांची मनां ओडून घेतिल्ली.तशेच तिणें रोबीन वाजाच्या तियात्रांत इव आनी क्लिओपात्रा सारकिल्ल्यो मुखेल भुमिका केल्यात. एम. बॉयराच्याएकूच रोस्तो ,

ह्या तियात्रांतल्या इंग्लीश मॅडमीच्या भुमिकेन लोकांची लक्ष ओडून घेतलें. आलफ्रेड रोजाच्या आंगोवणेचीओकोल आनी लकपती नोवरो ह्या तियात्रांत तिणें नायिकेची भुमिका केल्ल्या. रिटारोज हिणें 400 तियात्रां आनी 200 गायनाची कार्यावळी केल्यात. तिणें 70, 80, 90 शतकांतल्यो म्हत्वाच्यो भुमिका केल्यात.बोंगलाट ह्या कोंकणी फ्रिल्मांत तिणें नायिकेची आनी म्होजी घोरकान्न हातूंतआदारी कलाकाराची भुमिका केल्ल्या. अभिनया भायर तिणें आपल्या गोड आवाजातल्यान लोकांक भुल्ल घातल्या. कोंकणी कोंकणी, लोनदोनचो मोग, ले जोनी ले,तीन काळजा,तूं मोंदीर म्होजें’ आनी ‘काऴजाचो कुंवोर’ ही तिणें गायिली गितां.’काजार जायना’,’कोंकणी विसरूक ना’.आनी ‘मारेकार ’ दुवीं गायल्यात. ती चड फामात जाल्यात.

एम बोयर,एच बिटन,रोबिन वाज,एथोनी सेन,मेनडस ब्रोस आनी केनी हाचे बरोबर ताणे त्रियोस आनी कोत्रेस गायना गायला. आलफ्रेड रोजा वांगडा लग्न जाले उपरांत ते भारतात न्हय तर भारतात भायर लेगीत तियात्रां केल्ल्यात. देखीकः गल्फ,जर्मनी,इग्लंड आनी यू एस ए. तांणी खूबशी डिस्क.केस्टेस आनी आल्बम काडल्यात. मुंबई दुरदर्शनात तिणें आपल्या घोवा वांगडा मेळून टि.वी. वयली कार्यावळ करपी ती पयली जोडी आशिल्ली.जेन्ना तांका पयले भुरगें जावपाक आशिल्ले तेन्ना तिणे दिनयार कोनट्रक्टर,बुरजोर पाटेल,उशा उंथप आनी आलिकु पदामसी हांचे वांगडा मेळून आदी माजबेन्स नाटकांत गीत गायल्ले.दिनयार कोनट्रक्टर,बुरजोर पाटेल,उशा उंथप आनी आलिकु पदामसी.

कोंकणी माचये वयल्या उत्कृश्ट दिग्दर्शका वांगडा काम केला.देखीकः सी अल्वारीस,प्रेमकुमार ,रोबीन वाज,रिको रोड,एथोनी सेन, रोडील आनी एम जे डी लेमा. तशेच तिणें रेमी कुलासो, किड बोक्सर, फास्तो दा कॉस्ता,एरीसटेडस डायस,बाब पिटर,जेसिन्तो वाज,नेवस ओलिवेरा,टोनी माटीन्स,पिटर वि फ्रेनानडिस ,मिना लायतो,एडविन गोन्सालवीसहांच्या तियात्रांनी वांटो घेतला. आरेल्म उत्सव हातूंत ताणे पदंरा परस अदीक वर्सा गायन केल्ला.

पुरस्कार Bodol

रिटा रोज हिका खूबशे इनामां आनी भोवमान फावो जाल्ल्यात.

संदर्भ Bodol

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रिटा_रोज&oldid=203175" चे कडल्यान परतून मेळयलें