रेमॅडियो फेर्नांडीस

रेमॅडियो फेर्नांडीस हो एक तियात्रीस्त.

जल्म

बदल

रेमॅडियो फेर्नांडीस हाका रेमी म्हूण तियात्राच्या माचयेर वळखतात. तो रॉम रीम रॉड ह्या तियात्राचो एक वांटेकार. रेमी हो झॅवीयर फेर्नांडीस आनी ऍडलीना क्रास्टो हांचो पूत. ताचो जल्म 16 डिसेंबर 1941 ह्या वर्सा बेतीं इल्लास गोंय हांगा जाल्लो.

वावर

बदल

सातवो साक्रामेंत ह्या तियात्रांत रेमीन माचयेर पयलेच फावटअभिनय केलो. त्या तियात्राचो लेखक जॅराल्ड फेर्नांडीस. 1954 ह्या वर्सा ताणे बेतीं जाग्यार हो तियात्र सादर केल्लो. रेमीन भुरगेपणांत अभिनय करपाक सुरवात केली. तो गांवच्या भुरग्यांक एकठांय करून गांवच्या फेस्ताक तियात्र सादर करतालो. ताच्या उपरांत रेमी जायत्या तियात्रांनी वांटेकार म्हूण वावुरलो. तांची कांय तियात्रांची नांवा बीरमोट, गोटालो, मोग कसलो हांचे दिग्दर्शक फिलोमीना रिबेलो, नेशनलीस्ट, घराबो आदि. नॅलसन रॉम टोनी आनी आदी.

रेमी कोकणीं माचयेचो अभिनय करपी, दिग्दर्शक आनी निर्मातो म्हूण काम केलां. ताणेंहेर तियात्रीस्तां वांगडाकाम केलां. तांची नांवा डोड दी वेरना, अलफ्रेड रोज, जासिंतवाज, प्रेम कुमार, सी.आलवेरा ग्रेज दी कांदोलीं, जे.पी सौजालीन, पीटर चॅम्पियन, रिको रॉड, मॅनडीस ब्रदर्स, रोबीन वाज, एम्. बॉयर आदी.

रेमीन माचयेर चलयेचे कपडे घालून लेगीत मरणाचो अभिनय केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. ताणें तियात्राचे माचयेक म्हत्वाचे अभिनय दिल्ले आसा. रेमी एका फामाद ट्रोमाचो वाटेकार जांवन आसा. त्या ट्रोमाचें नांव रॉम रीम रॉड. ऍन्थनी नॅलसन हो एक कोंकणी मोगी आनी कांतारीस्त. ताणें गोंयच्या पोलिटीक्स, पोलिटीशन आनी समाज सेवा हांचेर जायतीं कातारां म्हणिल्लीं आसात.