रोजफन्स फर्नांडीस

देवनागरी
     

रोजफन्स हाे एक तियात्र कलाकार.

जल्म Bodol

तांचो जल्म 21 सप्टेंबर 1954 ह्या दिसा जालो.ते तियात्र माचये वयले एक फामाद लेखक, दिग्दर्शक,अभिनते आनी निर्माते जावन आसात. ते गावांत बाणावलेचे, भुरग्यापणांत सावन ते तियात्र मोगी. तियात्र म्हणल्यार ते सारके पिशे. ल्हानपणांत सावन ते एक एक रोमांसी वाचताले. रेगीनाल्ड फर्नाडीस आनी भोनुवेचअर दी पियेत्रो हे ताचे आवडीचे.

तियात्राचो वावर Bodol

रोजफन्स हांणी आतां मरेन 75 कोंकणी तियात्रांचे,नॉन स्टॉप तियात्रांचे लेखन, दिग्दर्शन आनी निर्माण केला. तांचो 75वो तियात्र ‘वॅटर’जायत्या लोकांनी पळयलो आनी उखलून धरलो. रोजफन्स हाणी सगळ्यान मेळून 90 सुमार तियात्र आयज पासून स्वता बरोवन ते लोकां मुखार सादर केलां. आनी हालीच ताचो 92वो तियात्र ‘देवाक जाय जाल्यार’2018 ह्या वर्सा उजवाडाक आयला. गोंयचें साबार तियात्र मोगी ताचे तियात्र पळोवपाक व्हडा उमेदीन आनी व्हडा संख्येन रोजफन्साच्या तियात्राक हाजीर रावतात.तो कोंकणी तियात्राच्या मळार एक शेकड्यांचो राजा त्याभायर ओपारींचो राजा म्हूण नामनेक पाविल्लो आसा. बाब रोजफन्स, आपले तियात्र रोजफन्स द्रेमेटीक टुर्प. ह्या आपल्या तियात्र मंडळा सयत लोकांक तियात्र दाखयतात. हो मंडऴ 25 ओक्टोबर 1980 ह्या दिसा ‘थापोट’ ह्या ताच्या पयल्या फामाद तियात्रासयत घडोवन आयलो. त्याभायर ह्याच तियात्राक ताणे 230 शो केले, जे आयज पासून कोंकणी तियात्र माचयेर कोण करूंक शकले ना, ते बाब रोजफन्स हांणी आपल्या ह्या तियात्रासयत दाखोवन दिलें.

पुरस्कार Bodol

बाब रोजफन्स हांका द किंग ओफ सेंनचुरी हे नांव ओक्टोबर 1983 श्री ताल्वार त्या वेळार आशिल्ले जकात विभागाचें मुखेल अधिकारी हांचेकडसून तांका मेळ्ळे. तशेंच ‘आसरो’ह्या ताच्या तियात्राक शेंकडो लागलो. ताका जानेवरी 1984 वर्सा वास्को नागरीक समितीन द ग्रेटस किंग ओफ सेंनचुरी हें नांव फावो केलें. आनी तेन्नाचे माननीय सभापती सायमन फर्नांडीस हांच्या हातान.‘शेजारी’ ह्या तियात्राक तांकां इनाम भेटयलें. ‘थापोट’ ह्या तियात्रा उपरांत साबार तियात्र तांणी बरयले. जशे की ‘उजो’, ‘देव देंवचार’, ‘आकांत’, ‘घात’, आनी ‘आसरो’.हांचे आकांत आनी आकांतसोडून हेर सगळे तियात्रांक ताका शेंकडो लागलो.‘बावलें’ह्या ताच्या तियात्राक बाब रोजफन्स हाणी हो तियात्राच उजवाडचे आदी 100 शो आदी फुडेंच सांगून दवरिल्लें.

खाशेलपणां Bodol

रोजफन्साच्या तियात्रांत आमकां कांय खाशेलपणां पळोवंकमेळटा, जी तांणी स्वता तियात्राच्या मळार वावरुन हाडली. आनी ती म्हणल्यार; ‘मांय तुचो पुत हांव’ह्या ताच्या तियात्रान ताणे ‘घुंवते माची’येचो प्रयोग केल्लो.ही पद्दत तांणी 2002 ह्या वर्सा साकून सुरवात केल्ली. त्याभायर ताणे‘Novelty Sliding Stage’हे ‘गोंयकार’ह्या तियात्रांन दाखोवनदिलां, जातून साबार तरेच्यो माची वेग-वेगळया फाटभूंयचेर चित्रायल्ली आंमका पळोवक मेळटा. बाब रोजफन्स हांणी 1983 वर्साआपल्या तियात्रानप्रोमटर वा भाशण सुचयतल्यांक न्हयकारले. हींच ताची खाशेलपणां साबार तियात्रीस्तांनीआपणायल्ली. तियात्रांत भितर सरपाचें ताचे दोन खांबे म्हणल्यार ताची घरकान्न जाणे बाब रोजफन्स हांका तियात्र बरोवपाक प्रोतसाहन दिलें आनी ‘थाप्पड’ हो ताचो चड फामाद जाल्लो तियात्र जातून ताका तियात्र बरोवपची आनी ऊर्बा आयली.

हेर वावर Bodol

तियात्रांनी बरोवप, सादर करप, कातांरा म्हणप, अभिनय करप हाचेभायर बाब रोजफन्स हाणे स्वताच्यो कोंकणीत ओडीयो/विडीयो आल्बम काडिल्ल्यो आसात. ‘अगिमा’, ‘रोजएना’, ‘तेग न्हवरे’, ‘घोरकान्न’,आनी ‘गुरू’. ह्यो तांच्यो कांय ओडीयो आल्बम आसात. जातूंन ‘अगिमा’हो आल्बमकोंकणी संगीताच्या मळार चड प्रमाणांत विकरेक पाविल्लो आसा. रोजफन्सान तियात्राच्यो वि.सी.डी लेगीत काडिल्ल्यो आसात. ताच्यो फामाद तियात्र आसात ते ‘गोंयकार’आनी ‘आमचीं भुरगीं आमचो फुडार ?’ त्या भायर ताणे स्वता बरोवन दिग्दर्शन करूंन दोन कोंकणी चलचित्रां उजवाडाक हाडिल्ली आसात. ती म्हणल्यार ‘दोन रुपां’(2008)आनी ‘एक वाट मिणाची’.

आंतराष्ट्रीय मळार Bodol

बाब रोजफन्स हांका तियात्रांत केल्ल्या वावरा खातीर साबार इनामां फावो जाल्यात. जशे ताका ‘गुलाब पुरस्कार-उत्कृश्ट दिग्दर्शक’एक बरो दिग्दर्शक म्हूण तीन फावटी हो इनाम ताका फावो जाला. तशेंच ताका होच इनाम ‘उत्कृश्टलेखक’ म्हण फावो जाला; “मीठ”ह्या तियात्राक फावो जाल्ला. इतलेंच न्हय ताका ‘डॉ. जॅक सिक्वेरा’ पुरस्कार‘गोंयकार’ , ‘हे गोंय आमचे?’, आनी‘आमी गोंयकार तुमी  ?’ह्या तियात्रांक मेळिल्लो आसा. ह्या कारणाक की ताणे आपल्या तियात्रा सयत समाजांत जागृताय हाडपाचो प्रयत्न केलो. तांका चांदोर जेयसीज गोवा हांच्यांनी ‘उत्कृश्ट युवा पुरस्कार’ हो इनाम दिवन ताचो सत्कार केलो. त्याभायर ‘कोंकणी अकादमींत’(1992), कुवेट गोआ तियात्रीस्तांची संस्था कुवेट, कुवेट गोआ असोसीयॅशन तशेंच दालगाद कोंकणी अकादमींत ह्या साबार संस्थांनी ताका जीवनभर उपलब्धी तियात्राच्या मळार म्हण2011 वर्सा ताचो सत्कार केलो. रोजफंन्साक पयलेंच फावट पाय तियात्रीस्त जुआंव आगोसतीनो कला-घर जाका रविंद्र भवन म्हणतात, ह्या माचयेर आपलो तियात्र दाखोवपी ते पयलेंच जावन आसात. हें भाग्य तांका फावो जाले.

संस्थांनी वावर Bodol

ते कोंकणी तियात्रीस्तांची संस्था 1995-1997 ह्या वर्सांत ते अध्यक्ष कशे वावुरल्ले. ताणें कोंकणी तियात्रा पासत आनी उदरगती पासत एक सांस्कृतीकनाट्यपूर्ण मंडळ(Cultural & Dramatic Association)घडोवन हाडले.ह्या मंडळाक ताणें कोंकणी नोन-स्टोप तियात्रीस्तांची संस्था हे नांव दिले. ही संस्था ‘Societies Act 1860’हांच्याखाला नोंद जाल्ली. आनी बाब रोजफन्स 1996-2000 पर्यंत ताचे अध्यक्ष आशिल्ले. जाल्यार तियात्र अकादमी गोंय, हाचे ते पयलेच उपा-अध्यक्ष लेगीत जाल्ले आसात. तशेंच ते कला अकादमीच्या मार्गदर्शन समितीचे वांगडी आशिल्ले.हे ताचे सगळे गूण हांगाच सोपना, आंतराष्ट्रीय पांवड्यार कुवेट गोआ तियात्रीस्तांची संस्था हांच्यानी घडोवन हाडिल्लो एका दिसाचो परिसंवाद ‘तियात्र’ ह्या विशयाचेर बाब रोजफन्सांन परिसंवाद घेतिल्लो. आंतराश्र्ट्रीय मळार पयलोच असो कार्यक्रम तियात्राच्या मळार जाल्लो.

रोजफन्सान आपले तियात्र पुराय भारताक दाखयल्यात त्याभायर आख्ख्या संवसाराक ताणें आपले तियात्र दाखयल्यात. ते दुबय,युरोप,बाहरिन,कुवेट,मस्कट,कटार आदी अशा साबार देशांनी ते पाविल्ले आसात. रोजफन्स ड्रेमेटीक गुरुप हे आयजमेरेन चालू आनी तिगून उरिल्लो पंगड आसा. ताचे ‘थाप्पड’ तियात्र पुस्तक रुपांत उजवाडाक आयलां.