रोज़ कारमेन लोबो

रोज़ कारमेन लोबो हिचो जल्म 8 मार्च

रोज़ कारमेन लोबो

रोज़ कारमेन लोबो हिचो जल्म 8 मार्च 1933 वर्सा लुईसदि सौज़ा आनारीतादि सौज़ा हांका मुंबईशा रांत ज़ल्मलें.

सी. आलवरेसहयामाहानतियात्रिस्ताच्यातीयात्रांनीतिणें१९६३हयावर्सापयलीचफावटतियात्राचेमाचयेरमीसरोज़ज़वनआपलेंपावलदवरलें. अनीउपरांततिकासरगेस्तअल्फ्रेडरोज़ानकारमेंनहेंनांवतिकादिलें.तीपांचभुरग्यांचीआवयजावनआनीजायतेकश्ट-त्रासकाडून 15 वर्सांकतियात्राचेमाचयेरफामादकलाकारांवांगडांआपलेंव्हडपणदाखयलेंजशेसी.आल्वारीज , एमबॉयर, कीडबॉकसर, जे. पी.सौजालीन, जासींतवाज , एंथोनीमेंड़ीस, सौज़ाफेरांवआदी.

कारमेंनरोज़ानज्यातियात्रांनीभागघेतलांत्योजावनआसात:आतम्याच्योसुनो , आंकवारवोकाजारी, बायलांचीरीत, कोर्तुबआवयचें , घरकानमांय, बायलदेतारवटी,गोंयचोमोग ,पातकीन्हयघातकी, डॉ.साइमन (सगलेसी.आल्वारीजहाचे) बेकारएमप्रेगाद , बेसांव(एम.बॉयर) आदी. तिणेंमर्चेंटऑफवेनीसहातूंतपासूनभागघेतलाजाचोडिरेक्टरआनीप्रोदुवसरजावनआसाडॉ.सायमोनफेर्नान्देस.

तिणेंतीयात्रानूचएक्टिंगन्हयपूणमानवोकुमपारआनीगुन्यांवकोणाचो ?ह्योदोनतियात्रबरयलेआनीडाइरेक्टकेल्यात.ओलइंडियारेडियोहाचेरतिणेआपल्यामधूरआवाजानजायत्यालोकांकखुशालकेले. ‘डॉकटरडॉकटरमाकाघुंवळयेता

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रोज़_कारमेन_लोबो&oldid=203183" चे कडल्यान परतून मेळयलें