देवनागरी
       

विलाप हें पुस्तकबदल

Book of Lamentations

 
"Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem" (Rembrandt)

हेबरेव भाशेंतल्या पवित्र पुस्तकांत, जेरेंयास प्रवादयाचे विलाप 'बरपावळ' (हाग्यगरापहा ह्या घटांत घातल्या. आनी ही मुखेल परबां समयार वाचतल्या पांच 'मॅगिळत' व कवळो हांचे मदलो एक अशें धरतात. ग्रेग भाशेंतल्या आनी वुलगात पवित्र पुस्तकांत, जेरेंयास प्रवादीयाच्या फाटोफाट हें पुस्तक घेवन ताका 'जेरेंयास प्रवादयाचे विलाप' असो म्हाताळो दिला. हें पुस्तक कोणें बरयलां ताचो अरंब २लत्/ ३५/२५ हांतुंत मेळता आनी तांतूंतल्यो कविता त्या विशीं तेंका दितात. हांतुंत विशय नदरेक येता तो म्हळ्यार जेरेंयास प्रवादीयाच्या काळावयलो. तरीपुण हें पुस्तक जेरेंयासान बरयलां म्हण सांगूंक जायना. कित्याक जेरेंयासाचो सभाव वेगळेच तरेचो. भाकीत करपाचो आवाज बंद केला (२/९) अशें जेरेंयास केदनांच म्हणचोना, तशेंच तो जेदेकीयाअक वाखाण'चो ना (४/२०), न्हय म्हण एजीपत्कार आदार दितले म्हण विस्वास (४/१७) दवरचो ना.

अवेस्वर १, २, आनी ४ मेलल्यां खातीर विलाप कशे बरयल्यात. अवेस्वर ३ एक खासगी विलाप आनी अवेस्वर ५ (जेरेंयासाचें मागणें) जावन आसा एक समुदायक विलाप. ते चड करुन जेरुसाल्याचें निसंटन जाल्या उपरांत पालेस्तीनांत ५८७ वर्सा बरयलले जावंक जाय. तशें पळेवंक गेल्यार हें पुस्तक एकाच मनशान बरयलां जो शाराचें तशेंच लोकांचें दूख बरे तरें वर्णिता. पूण ह्या काळोखांतल्यान देवाचेर नीज भरवानसो दवरपाचो फोलेर आनी सगळ्या काळजान देवा-शीं परत येवपाचें दिसून येता. हाकाच लागून हें पुस्तक खूब मलाचें जावन आसा. देव-मंदीराचें निसंटन केलोल्या दिसाचो उगडास करुन उपास करतात तेदना जुदेव लोक गायन करुन हें पुस्तक वाचतात.

पळेइयातबदल

Book of Lamentations

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भबदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=विलाप_हें_पुस्तक&oldid=203199" चे कडल्यान परतून मेळयलें