विष्णू नारायण भातखंडे

== विष्णू नारायण भातखंडे ==विष्णू नारायण भातखंडे हांचो जल्म 10 ऑगस्ट1860 ह्या दिसा वाळकेश्वर मुंबय जालो. तांचो मूळ गांव कोंकणातलें नागांव. ताजो बापूय एका धनेस्त मनशा कडेन कारभारी म्हणून काम पळेतालो. ताच्या बापायक संगिताची खुब्ब आवड आशिल्ली. बापाय खातिरूच ही संगिताची आवड लहानपणा सावन निष्णूक लागली.

शिक्षणीक पात्रतायEdit

ल्हापणांत विष्णू बांसरी वाजोवंक शिकलो आनी कॉलेजींत आसतना सतार वाजोवपाक शिकलो. पयलीं पयलीं तो गोपाळ गिरी हांचे कडेन ताजें शिक्षण जालें. 1885 विष्णू बिए जालें आनी 1887 एलएलबी लेगीत जाले.

संगिताचे शिक्षणEdit

कॉलेजींत शिकत आसतनाच ते गायनोत्तेजक मंडळ हातूंत सामील जाले. हांगा तांकां सगल्या तरांचे संगीत आयकुपाक मेळ्ळें. तांचो संगीतशास्त्राचो अभ्यास हांगाच जालो. हांगासरूच तांणी पोरणीं गितां, ठुमरी, ख्याल, ध्रपदां बरोवन काडपाक सुरुवात केली. हें करता आसतना तांच्या लक्षांत आयलें की, पोरण्यो चिजो आनी गावपाची पद्धत हांचो मेळ बसना. म्हणून विष्णू हांणी संगीतशास्त्राचो पद्धतशीर अभ्यास केलो.

तांच्यांनी केल्लो सोदEdit

जायत्यो चिजो मुळाव्यो कशो आशिल्ल्यो आनी मागीर तांचे स्वरूप कशें बदल्लें, हाचो तांणी सखोल अभ्यास केलो. जो आयजूय अनेक संगीत शिकप्यांक खुब्ब उपयोगाक येता.