श्रीरंग नार्वेकर

श्रीरंग नार्वेकर हो एक तियात्रिस.

वावर बदल

श्रीरंग पांडुरंग नार्वेकर ल्हान पणापासून मराठीनाटकांत अभीनय करतालो. गोयचे मराठी रंगमंचेक ताची वर्गणी खूब व्हडली आसा. श्रीरंग खूब कश्ट करून कोंकणी नाटकाचो बंदोबस्त करतालो, जेन्ना रंगमंचर नाटका करपाक रंगमांची नासली हाचे खातीर ताका गोंय तीयात्र अकदमी कडसून मान म्हणून ‘लाईफ कोन्टिबुशन टू तीयात्र’ पुरस्कार फावो जालो. कोंकणी रंगमंचीर श्रीरंग नार्वेकर नाटकांत भाग घेतिल्लो. त्या नाटकांचे नांव ‘ताची कोरामोत.’ हे नाटक पूंडलीक नारायण दांडे हाणी बरयल्ले. गोंय स्वातंत्र जाले उपरांत, चडशे मुंबईतलें नाटक रंगमेळ समाशेक्ष करून तीयात्राचे रंगमेळ गोयांत येवन नाटक करपाक लागले. पयली माचयेर खेळ करपाची क्रुती श्रेष्ठ आडखळ आशिल्ली कारण गोयांत नाटक घर मांडपाचे नासले. श्रीरंग नार्वेकर स्वता एक कलाकार आशिल्लो. ताका अशे सादले की बार्देस आनी तीसवाडींतले लोकांक प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळपाक जाय जे प्रयोग मुंबईतल्यान येतात. देखून ज्याचे ताचे नगरपालीकेंतल्यान परवांगी घेवन ताणे मापुसा आनी पणजींत तातपुरते माटोव घातलो. मापुसामाटोवांक श्री. शांतादुर्गा नाट्य ग्रिह अशे नांव दिले आनी पणजी माटवाक श्री. माहालक्ष्मी नाट्य ग्रिहअशे नांव दिले. ताणे हजारानी तियात्र त्या माटवांत रचले. त्या माटवांक लोक नार्वेकराचो माटो अशें म्हणटाले.

अशे एक भी अणभवी तीयात्र कलाकार आशचे ना जांचे तियात्र मांचेर घालपाक नार्वेकरान मदत केली ना. जे.पी सैझालीन, ते. सी. आलवारीस, सौझा फेराव, आन्टोनी मेनडीस, आल्फ्रीड रोज, जासीन्टो वाझ, एम.बोयॅर, एरीसटाईड्स डायस, नेल्सन अफोन्सो आदी हांका नार्वेकराच्या माटवामत तीयात्र करपाची संद माचेर मेळ्ळी. जरी श्रीरंग नार्वेकर मराठी नाटकांत वयर सरला तरी तो कोंकणी तीयात्राचो बळीश्ट आदार जावन आसा. आनी ताणे केन्नाच मराठी नाटक कलाकार आनी तीयात्राच्या कलाकारा मदी भेद भाव करूंक ना. श्रीरंग नार्वेकराचे हे खाशेले गूण ताका खरो ‘कल्चरल एक्टिविस्ट ओफ गोवा’ अशें म्हणटात. तीयात्राचेर मांडी घालपाचे काम, ते भायर श्रीरंग नार्वेकरान कोंकणी सीनेसटान काम केले. ताचे नांव जावन आसा ‘सुखाचे सोपाण.’ तो तांतून लक्ष्मण शेट हाची भुमीका करतालो. तो उगडास उरपा सारको आशिल्लो.

श्रीरंग नार्वेकरान चडशे सगळे रचील्ले चळवळींत भाग घेतिल्लो कित्याक तर गोंय आनी गोयकारांच्या तीयात्राचे उमेदीची जतनायेक लागून. ताणें ‘ऑपीनीयन पोल’1967 वर्सा हातूंत भाग घेतील्लो. आनी गोंय वीलीनीकरण महाराष्टांत विरुध्द झुझले. परत, 1978 वर्सा, तो कोंकणी गतींत मुखेली आशिल्लो. जे कोंकणी भास गोंयचे कचेरींतली भास करपाक आसले. श्रीरंग नार्वेकर हो एक लेखकूय आशिल्लो.

पुरस्कार बदल

मागीर रशीयाची भोवडी करून ताणी ‘म्हजी रशीयाची भोनडी’ हो कोंकणींत पुस्तक बरयलो जो की रोमी लिपीयेंत आशिल्लो ताका कोंकणी कला केंद्र म्हापसा कडसून लीटररी पुरस्कार फावो जाले. ताणे मराठी भाशेंत सुद्दा एक पुस्तक बरयलो. ‘रंगात रंगलो मी’ जो फामाद जाल्लो. ताचे नाटकांक खातीर योगदान हाकांच लागून ताका कल्चरल असोसियेशना कडसून खूबशे पुरस्कार फावो जाले. 
  • बालशोव रंगमंच मोसकोव ताका आमंत्रीत रशीयात केले आनी पुरस्कार दिलो.
  • स्टेट गोवरमेंट 2001 ताका पुरस्कार दिल्लो.
  • गोय कला-अकदमींत ताका‘रंग पुरस्कार’ फावो जालो.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=श्रीरंग_नार्वेकर&oldid=203207" चे कडल्यान परतून मेळयलें