सांतानो फिलोमिनो सिरयाको कामिलो डायस

सांतानो फिलोमिनो सिरयाको कामिलो डायस हो एक तियात्र कलाकार.हांचो जल्म तां १६ मार्च १९३७ वर्सा आंबोरा, कामूरली, साश्टी, गोंय हांगा जालो. तियात्र माचयेर ताका सिरयाकोडायस ह्या नांवान वळखतात.बापायचें नांव पिटर जॉन मिनिनो डायस आनी आवयचें नांव मारिया हॅनरिकेटा डायस, गौरावाडो, कालांगूट, गोंय हांगा रावतात.

ताणें आपलें पयलें अभिनय १९४४ वर्सा च्या में म्हयन्यांत आपल्या वाडयांतल्या इगर्जेच्या संगीत कार्यावळीक दोन कांतारां गावन केलें,जें लोकांक खूब आवडलें. .

बोमायच्या परेल वाठाराच्या सांत. पेद्रू महाविद्यालयांत शिकतना ताका एके हिन्दी फिल्मान अभिनय करपाची संधी मेळली जातूंन एके कक्षांत १० मोस्ते चले अशें दृश्य जावन आसलें.

ताणें आपलो पयलो तियात्र ”जोमीन आमची हुकूम तुमची?” बरयलो पूण तो लोकांची स्वतंत्रतायेचेर आसलो.हो तियात्र ताणें सादर केलो ना. तरीपूण ताणें “जिगजिगता तितलें भांगर न्हय” हो सामाजीक तियात्र १९५६ वर्सा में च्या ९ तारीखेक बरयलो, दिग्दर्शक,रंगमाचयेर हाडपाचे यत्न आनी अभिनयूय केलें,जें खूब फामाद जालें.

ताणें जायते तियात्रांनी अभिनय केलें जे त्या काळाच्या फामाद दिग्दर्शकान केले म्हणल्यार एलेक्सीन्हो दे कांदोली, दोतोर सायमन सी. फर्नांडीस, सी. आल्वारेस, एम. बॉयर, प्रेमकुमार, रेम्मी कुलासो, जासींतो वाज, रॉबीन वाज, आलफ्रेडरोज, जे. पी. सौजालिनो, सौजाफे रांव, स्टार ओफ आरोस्सीम, ओफिलिया आनी हेर दुसरे. ताचें जिवीताचे वाटेंत ताणें एक हजारा वयर तियात्रांत अभिनय आनी सुमा र४०००-४५०० प्रस्तुतीकरण केलां.