सांत जुदासाक मागणें

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Sant Judasak Magnnem
ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ಸಾಂತ್ ಜುದಾಸಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
Procession in Lima, Peru.
Symbol of his martyrdom
Saint Thaddeus Monastery


सांत जुदासाक मागणेंबदल

Prayer to Saint Judas


अनदवंत आपस्तला स्त जुदास थाद्देवा, जेजूच्या विस्वासी चाकरा आनी इश्टा, घातक्या जुदासाच्या नांवा पासत जायते जाण विसरले तुजें नांव; पूण इगर्ज माता तुका मानता आनी तुका उलो मारता तूं आस्कारी म्हण सगळ्यां सांडलेल्यां आनी आशा नासलेल्यां कामांचो.

म्हजे पासत माग जो वरततां इतलो दळदिरो. म्हाका पाव हांव तुका प्रार्थां हें खेरीत देणें जांतुंत देवान तुका श्रूंगायला आनी ज्या वरवीं तूं रोकडोच पावताय कसल्याच आधाराची आशा ना थंय.

हें म्हजे व्हडले गर्जेंत दी म्हाका तुजो आलाशिरो, मेळो-शी कर म्हाका भुजवण आनी सर्गींचो आधार सगळ्या म्हज्यां गरजांनीं, दुखींनीं आनी खंतिंनीं, भव करुन

(हांगा मागचें कितें जाय तें )

आनी हांव पावोसो(शी) कर परकाँडुंक देवाक तुज्या आनी सगळ्यां भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या सासणाक. हांव तुका भासायतां भागेवंत जुदासा, केदनांच विसरचोनां म्हण हो तुजो व्हडलो उपकार आनी केदनांच तुका मांदीनासताना रावचोनां म्हण म्हजो खेरीत आनी पदवेचो आस्कारी कसो आनी म्हजे कडे घडता तितलें करतलों म्हण वाडोवंक सगळ्यां सरीं तुजें भक्तीपण. सायंत जुदास आमच्या पासत विनत कर जे आमी तुका मानतांव आनी तुजो आधार मागतांव तितल्यांय पासत.

आमेन


पळेयातबदल

Jude the Apostle # Possible identity with Thaddeus