सिरिलो दुमिंगोस फेर्नांडीस

सिरिलो दुमिंगोस फेर्नांडीस हो एक तियात्र कलाकार.

जल्म बदल

सिरिलो दुमिंगोस फेर्नांडीस हाका सिरिलो फेर्नांडीस म्हूण कोंकणी माचयेर वळखतात. ताचो जल्म बानावले गांवांत जाल्लो.

वावर बदल

१२ वर्सांचे पिरायेचो आसतना ताणें कविता बरोवपाक सुरू केलें. ताणें सुमार ५०० कविता आनी ९० कांतारां बरयल्यात. तशेंच ताणें कांय रोमी आनी नागरी कोंकणींत पुस्तकां बरयल्यांत. सिरिलो फेर्नांडीसाचो 'सोड्यार वोंपिल्ली जीण' आनी 'म्हज्या बानावले गांवांत' हे कवितेंचे झेले उजवाडाक आयल्यात.

'सुरक्षा', 'अबसुयेग', 'देखलें म्हूण चाखलें न्हय', 'तूं म्हजो पूत' आनी 'मामी... बरी खबर' अशा नांवानी एक-पत्री प्रकार ताणें खेळयल्यात.

'इमटो भाटकार', 'दुडवांक लागून', 'निराशी', 'दुसरेपणी काजार', फावोना तें मेळोना', 'दुर्दशा', 'इनोसेंत प्रिजांव' आनी 'हे जिणेंत कांटेच कांटे' हे तियात्र आनी तेचपरी 'विस्वासाचो हारसो', 'बाणशिरें', 'तो देश प्रेमी', 'मंत्री जालो', 'जिवीताची आशा', 'तुटलोलो घराबो', 'वेसन', 'निर्णय', 'तांचेर अन्याय कित्याक?' आनी 'नातालांची भेट' हीं एकांकी नाटकुलीं बरोवन माचयेर दाखयल्यात आनी तातूंत भूमिकाय केल्या.

नांवस्ते तियात्र बरोवपी सर्गेस्त एम. डोड दे वेरना, सर्गेस्त फादर फ्रेडी जे. द कोस्ता, जेस फेर्नांडीस, विन्सी परेरा, एलेक्स फेर्नांडीस आनी हेरांच्या तियात्रानी ताणें भूमिका केल्या.

ताचे कांय तियात्र, पुस्तक रूपानूय छापून आयल्यात.

पुरस्कार बदल

राज्यांच्या पांवड्यार घडोवन हाडिल्ल्या गावपाच्या आनी एकांकी नाटकांच्या स्पर्धानी सिरिलाक साबार इनामा फावो जाल्यांत. साहित्यीक मळार ताका दालगडो कोंकणी अकादेमीचो 'दालगडो साहित्यक पुरस्कार' तशेंच तियात्राच्या मळार ताका गोंय सरकाराचो 'कला गौरव पुरस्कार' आनी गोंय तियात्र अकादमीचो 'Lifetime Contribution to Tiatr Award 2016' फावो जाल्यात.

संदर्भ बदल