स्टिफन कायतानो डायस

स्टिफन कायतानो डायस हो तियात्र कलाकार

जल्म Bodol

स्टिफन कायतानो डायसाचो जल्म 4 जानेवारी 1982, आसगांव बारदेज गोवा हांगा जालो.

वावर Bodol

कितलींच वर्सां ताणें माची मांडावळ, आवाजाची मांडावळ, आनी लायटीची सजावोट करपाचो वावर तियात्रा खातीर केला. ताणें सगल्यांत पयली आपल्या पयल्या गिरायकाक बोनावेंचर दी पिएत्रो हांका फकत आवाजाची मांडावळ करून एका तियात्राक घातली. मागीर ताणीं आवाजाची मांडावळ करून लेगीत माचयेची मांडावळ, लायटीची मांडावळ फा. नेवील ग्रेशियेस हांका ताच्या लॅन्टन तियात्राक आनी बोनावेंचर दी पिएत्रो हांका दिली.

तियात्र सादर करपी जशे मार्टीन फेर्नांडीस दे वागातोर ,पेदरो मेन्डोन्सा दे अनजुना ,ताचया गांवांत आनी शेजारच्या गांवांत जाल्या सगल्या तियात्राक ताचे कडल्यान माचयेची मांडावळ, आवाजाची मांडावळ , लायटीची बंदाबस करून घेताले . तो चडान चड 70 टकके तियात्र दर वर्सा लायटीची सजावट, आवाजाची मांडावळ, माचयेची मांडावळ करतालो.

ताणें 1000 अदीक तियात्र बारदेस, तिसवाडी तालुक्यांत आनी सावंतवाडी हांगा माचयेची मांडावळ, लायटीची सजावट, आनी आवाजाचो बंदाबस केला. फामाद तियात्र दाखोवपी जशे रोसफन्स ,प्रिन्स जेकब ,आगोस्तीनो तिमूद ,मारियो मिनेजीस ,कोमेडीयन डोमनीक ,एल्वीस कारमेन आदी हांका लेगीत फाटलीं जायतीं वर्सा माचयेची मांडावळ, लायटीची सजावट, आनी आवाजाचो बंदाबस केला.

संदर्भ Bodol