स्तोत्रां आंचें पुस्तक

देवनागरी
       

स्तोत्रां आंचें पुस्तक Bodol

Psalms

 
David Playing the Harp 1670 Jan de Bray
 
A Jewish man reads Psalms at the Western Wall
 
Psalm 1 in a form of the Sternhold and Hopkins version widespread in Anglican usage before the English Civil War (1628 printing). It was from this version that the armies sang before going into battle.
 
Children singing and playing music, illustration of Psalm 150 (Laudate Dominum).

प्रस्तावना

स्ततरांचेस पुस्तकार १५० स्त्त्रां आसात, आनी तीं रचून येवंक अगळींउणीं ४५० वर्सां लागलीं (सुमार १०१०-५३८ क्रिस्ती शका आदीं). जुदेव लोकाच्या खुद जिवितांतलीं आनी भक्तीपणांतलीं तीं उपजलीं.

ह्या भाशांतरान्त हेबरेव भाशेन पवित्र पुस्तकांतले आंकडे स्त्त्रांक वापरल्यात; ग्रीक आनी लातीन पवित्र पुस्तकांत तांचो आंकडो मातसो वेगळो जाता आनी चड करुन एका आंकड्याक पाटीं उरता (हो-१ आंकडो कोंवचां मदें दिला).

स्ततरांचे वर्ग

स्ततरांचो वेग-वेगळो आकार तपासल्यार, तांचे चड-करुन ३ साहित्या-आकार (लितेरार्य फर्मस्) मेळतात :

गीतां

८, १९, २९, ३३, ४६-४८, ७६, ८४, ८७, ९३, ९६-१००, १०३-१०६, ११३, ११३, ११७, १२२, १३५, १३६, १४५-१५०. हीं गीतां देवाची तूस्त करूंक उलो मारतात आनी असले तुस्तेचीं कारणां सांगतात; देखीक, देवान केल्ली अजापांची रचणा आनी ताणेंच जाणवायेन आनी पदवेन चलयलोलो मनषाचो इतिहास आनी अदिक चड अपुर्बायेन केल्ली सोडवण.

ह्या गीतां मदें जेरुसाल्यांत रावतल्या देवाची आनी त्याच पवित्र शाराची वाखाण्णी करतलीं गीतां आसात, म्हणगे सियनाचीं आनी देवाच्या रायपणाचीं गीतां (४६, ४७, ४८, ७६, ८७, ९३, ९६-९८).

२. विनतीचीं स्त्त्रां :

असलीं स्त्त्रां मोन'अशांचें अदरुश्ट, बळ्ळीक, म्हातारी पिराय, खंत, पातक आनी तशेंच दुस्मानांची अनीत आनी पिडापीड इस्कुटायतात; देवाचो आदार, भगसणें आनी राखण मेळचे खातीर व्हड खालतिकायेन ताका उलो मारतात; आनी केदना केदना विस्वासान मेळची आस आते मदती खातीर आदीं-फुडें आर्गांय दितात.

असलीं विनतीचीं स्त्त्रां खासगी मोन'अशांचीं व आक्खे जावंक शकतात.

खासगी मोन'अशांचीं जाल्यार (स्त ३, ५-७, १३, १७, २२, २५, २६, २८, ३१, ३५, ३८, ४२-४३, ५१, ५४-५७, ५९, ६३, ६४, ६९-७१, ७७, ८६, १०२, १२०, १३०, १४०-१४३), तांचे कवी व स्त्त्रकार आप-आपल्यो गरजो देवा मुखार घालतात.

पळेइयात Bodol

Psalms

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ Bodol


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm