हिलारियानो डिकोस्ता

हिलारियानो डिकोस्ता हो एक तियात्रीस्त आसलो.ताका लोक हिलारियानो डिकोस्टा म्हणून वळखताले.

जल्म बदल

ताचो जल्म 21 ऑकटोबर 1943 ह्या दिसा तिसवाडी तालुक्यांतल्यासांत सेंट इस्तेव ह्या गांवांत जालो.

आवड बदल

ताका भुरगेपणांत सावन संगिताची,गितां-गायनाची, आनी अभिनय करपाची आवड आसली.

वावर बदल

तो स वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना ताका पयलेच फावटी माचयेर वचपाची संद मेळ्ळी.ताणेंआपल्या गांव भावाच्या जे.जे.गोमिस हो एक पणजेचो त्या काळाचो एक फामाद फोटोग्राफर हाच्या तियात्रांत भागघेतलो. उपरांत तो आपलेच तियात्र माचयेर सादर करूंक लागलो. भावगीत बरोवपाक आनी तियात्राची लिपी घडोवन हाडपाची ताका आपले भितर लिपिल्ली कुशळटाय दिसली.ताणें आपल्या गांवच्याचल्या भुरग्यांक तियात्रांत भाग घेवपाक तांकां उमेद आनी प्रशिक्षण दिलें. तियात्राचे पड्डे तांचे कडेन नाशिल्ल्यान चादराचे पड्डे ताणें केले.

तियात्रांत बायलांचो अभिनय हे चलेच करताले.तशेंच केन्नाय हिलारियानो तियात्रांत बायलांचो अभिनय करतालो.ताच्या तियात्रांत तो आपल्या संगिताचो वापर करतालो तशेंच गांवच्या संगितकाराचो आदार घेतालो जांका ताणें संगीत शिकयिल्लें.सेंट ऍन्थनी हाय स्कूल आनी उपरांत सेंट ट्रिजा हाय स्कूल, सेंट इस्तेव हाय स्कूल ह्या शाळांनी शिकताना आपल्या शाळेच्या भुरग्यांच्या आदारान ताणें जायते तियात्र माचयेर दाखयले. ताचे उपरांत,ताच्या आवयन-बापायन ताका डॉन बोस्को हाय स्कूलबॉर्डिगांत घातलो.थंय तो ऍन्थनी वाज,सान ऑफ लेजन्ड्री कोमिडीयन जासींत वाज हांकां मेळ्ऴो आनी दोगांयनी मेळून ताणी आपल्या शाळेच्या वर्सुकीमेळाव्यांत जायते तियात्र माचयेर घडोवन हाडले.

ताणें पणजी एमिसोरा दे गोवा 1961 ह्या वर्सा सावन आपलीं कांतारां नोंद करून दवरल्यांत आनी थंयचे वांगडी ताका तीन म्हयन्या उपरांत तांची कांतारा रिकॉर्ड करपाक आपयताले.हिलारियानो उण्यांत उणें 300 कांतारा आॅल इंडिया रेडियो पणजी ताणें रिकॉर्ड करून दवरिल्लीं आसात. ती आयज मेरेन लोकांक आयकूंक मेळटात.तो गोंय दूरदर्शनह्या टी.वी चॅनलाचेर दिसून आयलो.ताणे आपल्या गांवांत वर्साच्या फेस्ता निमतान तशेंच नातालांच्या परबे वेळार,शाळेंत तियात्र बरयल्यात आनी सादर केल्यात ते म्हणल्यार - मोगाचे दुयेंस,निर्मोण,पायचो उलास,एन्डो सातान,आतांचो सोंवसार,पोडोन कुपार,रोगताची भेट,भोगसोणे, सोमेस्ताचें घर,नोशिबाचो कुन,लायताना दोरलो,चोराचो शेवोट,खुशेबायर काजार,सोमेंस्ताचो भाऊ,आदी.

तशेंच तो गोंयच्या आनी मुंबयच्या वेवसायीक दिग्दर्शकांच्या तियात्रांत वावुरलो. त्या तियात्रांची नांवां अशीं एम.बोयर,जासींत वाज,रेमी कुलासो,आल्फ्रेड रोज,सी.आलवारीस,वालेंत मास्कारेन्हस,आंतोनेत,ओफिल्या,फेलसी,बेटी,प्लाटीलडा,जोसफीन आनी स्टार ऑफ आरोंसी. सांत इस्तेव खेळ कुकळ्ळेच्या आदाराक ताणें तियात्र माचयेर हाडिल्लो तो म्हणल्यार,पोडोन कुपार. तांतूत स्टार हाणें भाग घेतिल्लो आसा जो 1923 ह्या वर्सा जाल्लो.ताणें आपले तियात्र गोंयांत तशेंच गोंयाभायर माचयेर दाखयल्यात.

अभिनय आनी संगिताच्या बरोबर तो जायते संगिताचींवाद्यां वाजोवंक शिकिल्लो जशें की रेबेक,गिटार,किबोड आनी ड्रम्स.तो संगीताचो वापर आपल्या तियात्रांनी करतालो.तशेंच ताणें आपल्या गांवच्या जायत्या भुरग्यांक संगीत शिकयलें.गावपाचें देणें आशिल्ल्यान आपल्या भांगाराच्या मधुर ताळ्यान क्रूनर हें नांव जोडला आनी 60-70 ह्या शेकड्यात जायत्या फामाद बॅंडानी ताणें काम केलां देखीक लुइस आनी ताचे मेलोडीयन्स. कला अकादेमीन घडोवन हाडिल्ल्या अखील गोंय मांडो उत्सव आनी हेर साबार सर्तींनी ताणें भाग घेतला.

हिलारियानोन आपल्या चल्या सांगाताक मेळून दोन ऑडियो सी.डी.चे आल्बम उजवाडाक हाडल्यात. पयलो ‘गोंयची सोबिताय’ 2012 ह्यावर्सा तातूंत चवदा कांतारां आनी 2013 ह्या वर्सा ‘तुमकांच लागोन’हातूंत वीस कांतारां आसात. जायते कांतारीस्त आनी संगीतकार ह्या आल्बमांनी वावुरल्ल्यात.