ಕಲಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್

   
ಕನ್ನಡ್
   
The first page of Colossians in Minuscule gives its title as προς κολοσσαεις, "to the Colossians")

Epistle to the Colossiansबदल

ಕಲಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್बदल

53ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ 56ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರಿಯಾನ್ ಪಾವ್ಲು ಎಫೆಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಚೊ ನಿರಪ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿಂ ವ್ಹೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಶಿಸಾಂ ಮದೆಂ ಎಪಾಫ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಸೊ; ತಾಣೆಂ ಕಲಸ್, ಲಾದಿಸೆಇಯಾ ಆನಿ ಹಿಯೆರಾಪಲಿಸ್ ನಗ್ರಾಂನಿಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್, ಪಾವ್ಲುನ್ ಹುರ್ಬಾ ದಾಖಯ್ಲಿ. ಥಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಮಿ ಸಂರಾಜಾ ಮುಖಾರ್ ತಾಚಿ ನಿತ್ ಜಾವಂಚಿ ಆಸ್ಲಿ ತೆದ್ನಾ, ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಎಪಾಫ್ರಾಸಾ ಉದೆಶಿಂ ಕಲಸ್ ನಗ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಜರಿ ಎಪಾಫ್ರಾಸಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಚಡ್-ಕರುನ್ ಬರಿ ಆಸ್ಲಿ, ತರಿ ಹೆ ಕಲಸ್ಕಾರಾಂಚೆ ತರ್ಣೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಂತ್ ಗಂಭಿರ್ ಪ್ರಸ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಚಲ್ತಲ್ಯಾ ಖಟೆಪಣಾಕ್ ಫುಡೊ ಕರುಂಕ್, ತಾಣೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆಂಚ್ಯಾ ಸಡ್ವಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಗುಡಾರ್ತ್ ಕುಡಿ ವಿಶಿಂ, ಮ್ಹಣ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆ ವಿಶಿಂ, ನಿಟ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲಿ; ಆನಿ, ಹಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಮನಾಂತ್ ಧರುನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ತಾ ತಸ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಥಡೆ ನೆಮ್ ದಿಲೆ.

ತ್ಯಾಚ್ ಬರಾಬರ್ ಖಟ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಖರ್ ನಿಶೆದ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದೆವ್ಪಣಾ ವಿಶಿಂ ನಿಜ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕಿ ಸಂಜಣಿ ದಿಲ್ಯಾ ದೆಖುನ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ದನ್ ಅವೆಸ್ವರ್ ಎಕ್ದಂ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆ.

ಕಲಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಎಫೆಜ್ಕಾರಾಂಕ್ ಬರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಖುಬ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ವಾಕಿಯಾಂ ಎಫೆಜ್ಕಾರಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್-ಉಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹಿಂ ಪತ್ರಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಬರಯ್ಲ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಜುದೆವಾನ್ ಆನಿ ವಿದೆಶಿಯಾಂ ಮದೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್;ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ದೆಖುನ್, ಹಿಂ ದನುಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :बदल

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1-8

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ : 1: 9-2: 19

ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ : 2 : 20-4:6

ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 4 : 7-18

ಪಳೆಇಯಾತ್बदल

Polleiatबदल

Modern English to Konkani Dictionary - Isidore Dantas.pdf

Sondorbhबदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm