ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಪತ್ರ್

   
ಕನ್ನಡ್
   

Epistle of Jude Bodol

ಜುದಾಸಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ Bodol

ಆಪುಣ್ ಜಾಕಬಾಚೊ ಭಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವಾಚ್ಪಿಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ಹೊ ಜಾಕಬ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿಯಾಂ ಮದೆಂ ಭವ್ ವಳ್ಖಿಚೊ ಆನಿ ಭವ್ಮಾನ್ ಜಡ್ಲಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಣ್ ತೊ ? ಪಲ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್- ಸಭೆಂತ್ ಜಾಕಬ್ ನಾಂವಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಕಣ್ ಶ್ರೆಶ್ಟ್ ಮನಿಸ್ ನಾಸ್ಲೊ, ಬಗರ್ ಜಾಕಬ್ ಧರ್ಮುದುತ್, ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್- ಸಭೆಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ವೊ ಗಂಗ್ಳಿಬಾಪ್. ಹೊ ಧರಂದುತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ “ಧಾಕ್ಟೊ ಜಾಕಬ್”, “ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ” ಮದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ಜುದಾಸ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, ತ್ಯಾ ಜಾಕಬಾಚೊ ಖಾಶಾ ಭಾವ್ ವೊ ಲಾಶಿಲೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾಯ್ತ್ ಕಾಯ್? ಕಿತ್ಯಾಚ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾತೆವ್(13/55) ಆನಿ ಮಾರ್ಕು (6/13) ಸಮಿಯಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಮದೆಂ ಎಕಾ ಜುದಾಸಾಚೆಂಯ್ ನಾಂವ್ ದಿತಾತ್. ಲುಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಆನಿ ಧರಂದುತಾಂಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್, ಧರಂದುತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ದಿತಾನಾ, ದನಿಂಯ್ ವಳೆರಿಂನಿಂ ಜುದಾಸಾಕ್ “ ಜಾಕಬಾಚೊ ಪುತ್” ಮ್ಹಣ್ಟಾ; ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂಯ್ ನಾಂವ್ ಜಾಕಬ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ (ಲ್ಕ್ 6/16, ದ್. ಇ. 1/13 ಪಳೆ). ಹೆರಾಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಂಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಹ್ಯಾ ಧರಂದುತಾಕ್ “ತಾದೆವ್” ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್ ( ಮ್ತ್ 10/1-4; ಮ್ಕ್. 3/13-19). ಹೊ “ಸಮಿಯಾಚೊ ಭಾವ್” ಆನಿ ಧರಂದುತ್ ಜುದಾಸ್ ಎಕುಚ್ ಜಾಯ್ತ್ ಕಾಯ್ ? ಆನಿ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್-ಉಯ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಖರೆಂಚ್ ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಜಾಯ್ತ್ ಕಾಯ್? ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ನಾಂಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಮದೆಂ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳಿಂ ಮತಾಂ ಆಸಾತ್.

ಕಣ್-ಉಯ್ ಜಾವಂ ತೊ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಹೊ “ಜುದಾಸ್” ಎಕಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಧಾಡಿನಾ: ತೆಂ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಭಾಂ ಮದೆಂ ಭಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಂತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿಯಾಂಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಚಿ ಆನಿ ಜುದೆವಾಂಚೆ ಪರಂಪರೆಚಿ ಬರಿ ವಳಖ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೊ ಲೆಖಕ್ ಸಂಜತಾ. ತರಿ ತೆಂ ಫಕತ್ ಜುದೆವಾಂ ಮದ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪರ್ತೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾವಂ ವಿದೆಶಿಯಾಂ ಮದ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಂತ್ ವೊ ಧಾಕ್ಟೆ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾಂಕ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆನಿ ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿ ತೊ ದೀವಂಕ್ ಸದ್ತಾ.

ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಮಟ್ವೆಂ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮದೆಂ ಉಪ್ರಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ನಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂಕಾಂ ನಿಟ್ ಜಬಾಬ್ ದಿತಾ. ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಂತ್ ಥಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ್-ವಿರಧಿ ಉಪ್ಜಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಟ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಗರಜ್ ಜಾಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ಜೆಜುಚೆಂ ಖರೆಂ ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬ್ ತೆ ಮಾನುನ್ ಘೆನಾಸ್ಲೆ, ಆನಿ ಜೆಜು ಎಕ್ಲಚ್ ಧನಿ ಆನಿ ಸಮಿ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಯಾ ಜಿವಿತಾನ್ ನಾಕಾರ್ತಾಲೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸತ್ತಿಯೆಚಿಂ ನಿಬ್ ಘೆವ್ನ್, ತೆ ಕಾಂಚಾರಾಕ್ ಲಭ್ದಲ್ಲೆ. ಮರಿಯಾದಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿ ತೆ ವಾತ್ ಲಾಯ್ತಾಲೆ.

ಪಳೆಇಯಾತ್ Bodol

Sondorbh Bodol


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜುದಾಸಾಚೆಂ_ಪತ್ರ್&oldid=200325" चे कडल्यान परतून मेळयलें