ಜುಾಂವಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Juanvachem Dusrem Potr
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : जुांवाचें दुस्रें पत्र

Second Epistle of Johnबदल

ಜುಾಂವಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್बदल

ಹ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯೊ ಕಲ್ಪನಾ ಆನಿ ಭಾಸ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾ ಆನಿ ಭಾಶೆ ಸಾರ್ಕ್ಯೊಚ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರವಂಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆಂಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರವಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಚಡ್ ಕರುನ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ತೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಎಕೆ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲೆ ಅಸ್ತರೆಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಥಡ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ತಿ ಅಸ್ತರಿ ಎಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಬಾಯ್ಲ್: ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಿ ಅಸ್ತರಿ ಎಕ್ ಖುಣಾ : ತಿ ಘಡಿಯೆ ಆಕ್'ಖಿ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ ವೊ ಧಾಕ್ಟೆ ಆಜಿಯೆಚಿ ಎಕ್ ಖೆರಿತ್ ಸಭಾ ಖುಣಾಯ್ತಾ ಜಿಯಾತ್.

ಜಾಂಕಾಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ಜುಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಥಿರ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಾಖಾಣ್ತಾ ಆನಿ, ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಡುನ್ ಘೆವಂಚೆ ಖಾತಿರ್, ತಿಂ ಶೆವಟಾಕ್ ಪರಿಯಾನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಥಿರ್ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮಗ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಉಲೊ ಕರ್ತಾ, ಪುಣ್ ಖರ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಿರಧಿಯಾಂ ಕಡೆ ತಾಣಿಂ ಕಸ್ಲಚ್ ಸಂಬಂದ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಡ್ಕಾಯ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :बदल

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 – 3

ಪ್ರಿತಿಮಗ್ ಸಗ್ಟಾವನ್ ಶ್ರೆಶ್ಟ್-ವರ್ತೊ : 4-6

ಖಟೆ ಶಿಕವ್ಣ್ಚೆರ್ ಆಡ್ ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿ : 7-11

ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 12-13

ಪಳೆಇಯಾತ್बदल

Sondorbhबदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm