ಜುಾಂವಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್

   
ಕನ್ನಡ್
   
Philip the Apostle. The visible text (in Old Church Slavonic) in the book is: "Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love..."

First Epistle of JohnEdit

ಜುಾಂವಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್Edit

ಚವ್ಥೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂಚ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತೆಂಬಿ ಬಾರಿಕ್ಸಾಣೆಂ ಪಳೆವಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಜುಾಂವಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಠಾವೆಂ ಜಾತಾ. ಧರಂದುತ್ ಕಸೊ, ಹೊ ಬರವ್ಪಿ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಬರಯ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಾಬರ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್, ತತ್ವಾಂ ತಿಂಚ್ ಆನಿ ಭಾಸುಯ್ ತಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಕ್ಶಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಜಾಣಾರಾಂಚೆಂ ಮತ್ ಅಶೆಂ, ಕಿ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಜುಾಂವಾನ್ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾ ಮಾತ್ಶೆ ಆದಿಂ ವೊ ಮಾತ್ಶೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಜೆಜು ಖರೊ ದೆವಾಚೊ ಪುತ್, ಹ್ಯಾ ಸತಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್, ಖರ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆರ್ ಆಡ್ ಭಾವಾರ್ಥಿಯಾಂಕ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್, ಧಾಕ್ಟೆ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಜುಾಂವಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾಂ ಮದೆಂ ಖಟೆ ಶಿಕವ್ಪಿ ಆನಿ ಪ್ರವಾದಿ ಉಪ್ರಾಸ್ಲಲೆಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ವಿರಧಿ; ಜೆಜು ಸಡ್ವಣಾರ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ದೆವಾಚೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಮಾನುನ್ ಘೆನಾಸ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಮುಳ್-ತತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ: ದೆವ್, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ, ಆಂಕಾಂ ವಳ್ಖುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ; ಮ್ಹಣ್ಟಚ್ ಜಿಂ ಕಣ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಚಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆವಂಕ್ ಸದ್ತಾತ್, ತಿಂ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಉದೆಶಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಚಾರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಲಿಂ.

ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಆನಿಂಕ್ ತಿನ್ ಸತಾಂ ನೆತಾನ್ ಉಗ್ಡಾಪಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ : ದೆವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್, ದೆವ್ ನಿತ್ ಆನಿ ದೆವ್ ಮಗ್. ಮ್ಹಣ್ಟಚ್, ಅವ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ ಬಾಪಾ ಕಡೆ ಆಂಕಾಂ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮಿ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್, ನಿತಿಂತ್ ಆನಿ ಭಾವಾಂಭಯ್ನಿಂಚ್ಯಾ ಮಗಾಂತ್ ಜಿಯೆವಂಚಿ ಗರಜ್. ಜಿಂ ಕಣ್ ಜೆಜು ದೆವಾನ್ ಮಾಖ್ಲಲೊ ಆನಿ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆವಾಚೊ ಪುತ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್, ತಾಂತಾಂ ತೊ ಫಟ್ಕಿರೆ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ವಿರಧಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾ.

ಹೆರಾಂ ವಸ್ತುಂ ಮದೆಂ, ತೊ ಪ್ರಿತಿಮಗಾಚೆಂ ವರ್ತೆಪನ್ ವಾಖಾಣ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ದೆವಾಚೊ ಮಗ್ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಅಪುರ್ಬಾಯ್ ಕರುನ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ ತಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಣ್ ಆನಿ ದೆವ್ಚಾರಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಣ್, ತಿಂ ಕಶಿಂ ದಖಲ್ ಜಾತಾತ್, ಆನಿ ಶೆಕಿಂ ಪಾತ್ಕಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಭಗ್ಸಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ, ತೆಂ ತೊ ದಾಖಯ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :Edit

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1: 1-4

ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಕಾಳಖ್ :1: 5-2:29

ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ದೆವ್ಚಾರ್ಗಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ : 3: 1-24

ಸತ್ ಆನಿ ಚುಕ್ : 4: 1-6

ಮಗಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ  : 4: 7-21

ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್ : 5: 1-21

ಪಳೆಇಯಾತ್Edit

SondorbhEdit


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm