ತೆಸಾಲನಿಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Tesalonikarank Pauluchem Dusrem Potr
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : तेसालनिकारांक पावलुचें दुस्रें पत्र

Second Epistle to the Thessaloniansबदल

ಪಳೆಇಯಾತ್बदल

Sondorbhबदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm