ಧರಂದುತಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್

   
ಕನ್ನಡ್
   
Ministry of the Apostles: Russian icon by Fyodor Zubov, 1660
Acts 1:1-2a from the 14th century Minuscule
Paul's conversion, from Livre d'Heures d'Étienne Chevalier (c. 1450–1460), Jean Fouquet, in the Château de Chantilly.
Saint Paul Writing His Epistles, ascribed to Valentin de Boulogne, 17th century

ಧರ್ಮ್‍‌ದುತಾಂಚಿ ಕೃತ್ಯಾಂ

बदल

ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಶುಭ್‌ವಾರ್ತಮಾನಾ ಬರಾಬರ್ ಲುಕಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪಾವ್ಲುನ್ ರೊಮಾ ಶಹರಾಂತ್ ಧರ್ಮ್‌ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಲೂಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಪಯ್ತಾ. ಪಾವ್ಲ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ರೊಮಾಕ್ ಗೆಲೊ ತೆದ್ನಾ, ಲೂಕ್ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಆಸ್ಲೊ; ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಪುಣ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖವ್ನ್, ತೊ “ಆಮಿ” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಸರ್ಗಾರ್ ಚಡ್ಚೆ ಆದಿಂ, ಜೆಜುನ್ ಧರ್ಮ್‌ದುತಾಂಕ್ ಉಪದೇಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಪಯ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಆನಿ ನಿಕ್ತಿಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ 42ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಲಿಂ ತ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಘಡಿತಾಂಚಿ ತೊ ಗಜಾಲ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಅಧಿಕ್ ಖಬರ್ ಆಸಾ.

ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಶಿಸಾಂಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪೆದ್ರು ಜೆಜುಚಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆ ಸೊಡ್ವಣೆಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಸುರು ಕರ್ತಾ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೆಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ‌ಲ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂ ಫುಡೆಂ, ಮಹಾಧರ್ಮ್‌ಸಭೆ ಫುಡೆಂ ಆನಿ, ಕರ್ನೆಲ್ ರೊಮಿ ಶತಪತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ವಿದೆಶಿಯಾಂಯ್ ಫುಡೆಂ.

ಧರ್ಮ್‌ದುತಾಂನಿಂ ಸೆವಕ್ ಸ್ಥಾಪ್ಲೆ; ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂಚ್ಯಾಯ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಆನಿ ಧರ್ಮ್‌ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ; ಚಡ್ ಕರುನ್ ಇಸ್ತೆವಾಚಿ ಆನಿ ಫಿಲಿಪಾಚಿ.

ಪಾವ್ಲುಕ್ ಧರ್ಮದುತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ವಿದೆಶಿಯಾಂ ಸರಿಂ ಧರ್ಮ್‌ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚಿ ವಾವ್ರ್ ಅಧಿಕ್ ನೆಟಾನ್ ಚಲ್ತಾ. ಪಾವ್ಲು ಆನಿ ಬಾರ್ನಾಬಾಸ್ ಆಂತಿಯೊಕ್ ಶಹರಾಂತ್ ವಿದೆಶಿಯಾಂನಿ ಘಡ್ಲಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ ಸ್ಥಾಪ್ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಶಹರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್” ವಾ “ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ” ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್-ನಾಂವ್ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಚಡ್ ಕರುನ್ ಪಾವ್ಲು ವಿದೆಶಿಯಾಂಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತೀನ್ ಲಾಂಬ್ ಧರ್ಮ್‌ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚ್ಯೊ ಪಯ್ಣಾಂ ಕರ್ತಾ ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಇಸ್ಕುಟಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪಾವ್ಲುನ್ ರೊಮಾ ಶಹರಾಂತ್ ಕಶ್ಟ್ ಸೊಸ್ಲೆ ತಾಂಚಿ ಥೊಡಿಶಿ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಲೂಕ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಪಯ್ತಾ.

ಪಳೆಯಾತ್

बदल

ಸಂದರ್ಭ್

बदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm