ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Patkeam Khatir Magnnem

ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂबदल

Prayer for sinners

ಒ ಜೆಜು, ಸಾಸ್ಣೀಕ್ ಸತಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ, ದಳ್ದಿರಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾನ್ ‌ಖಾತಿರ್, ತುಜಿ ಕಾಕೂತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನೀಯಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಆನಿ ಅಗ್ನೀತ್ ಕಾಕೂತೀನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅತಿ-ಕೊಂವಾಳ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಹಾಂವ್‌ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ‌ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಅತಿ-ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ, ಕಾಕೂತೀಚೆ ಝರಿತ್, ತಸ್ಲೆ ಕುರ್ಪೆಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ವ್ಹಾಂವ್ತಾತ್, ದಲ್ದಿರಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂ ‌ಖಾತಿರ್ ತುಜೆಕ್ಡೆ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಅಹ್ ಜೆಜು, ತುಜ್ಯಾ ಕಡು ಕಶ್ಟಮರಣಾಚೊ ಉಗ್ದಾಸ್ ಕರ್. ತುಜ್ಯಾ ಅತಿ-ಪವಿತ್ರ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಪುನ್ಯಾನ್ ಸಡೈಲೆಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚೊ ಇಬಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ . ಅಹ್ ಜೆಜು, ತುಜ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೊ ಉಗ್ದಾಸ್ ಕರ್ತಾಂ ತೆದ್ನಾಂ, ತಾಚಿ ಸುಫ್ಳಾಯ್ ನಿಹಾಳ್ತಾಂ, ಯೆಕಾಚ್ ಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ‌ಕರುನ್-ಯೆತಾತ್. ಜರಿ ಪಾತಕ್ ನಶ್ಟೆಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಅನುಪ್ಕಾರಪಣಾಚೊ ‌ಸಾಗರ್, ತಾಚೆ ‌ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲೆಲೆಂ ಪುನೆಂ ತಾಚೆ ‌ಕಡೆ ಸೊರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾಚ್‌ ಪಾಸ್‌ತ್, ದರ್‌ ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧನೀಯಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟ್-ಮರ್ನಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವಂ-ದಿ, ಆಯಾನಿ ತಾಚೆ ಕಾಕೂತಿಚೆರ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಥೆವುಂ-ದಿ. ‌ದೇವ್ ಕೊಣಾಕುಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಕೂತ್ ನಾಕಾರ್ಚೊನಾ. ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಬದ್ಲತ್ ಪುನ್ ದೆವಾಚಿ ಕಾಕೂತ್ ಸೊಂಪ್ಚೀನಾ. ಅಹ್ ಜೆಜು, ತುಜೆಂ ಅಗ್ನೀತ್ ಭಲೆಪಣ್ ನಿಜಾಳ್ತಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಯೇಕಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಖೊಶ್ಯಾಲ್ಕಾಯ್ ವಸ್ತಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯ್ನಶಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್‌ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ. ತಾಣಿಂ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ನಾಕ್ ತುಜಿ ಕಾಕೂತ್ ವಾಖಾಣುಂ.


ಆಮೆನ್