मुखेल सूची उगडात

ಪಾದ್ರ್ ಆಗ್ನೆಲಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

Venerable Agnel de Souza

ಪಾದ್ರ್ ಆಗ್ನೆಲಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂबदल

Prayer to Father Agnel


ಸರ್ಪದವೆದಾರ್ ದೆವಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಗೀಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಆಮ್ಚೆ ಸೊಡ್ವಣೆ ‌ಖಾತಿರ್, ತುಜಿ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಧಿಂವಾಶಿ ಮನಾನ್ ಆಮಿ ಅಳ್ಖತಾಂವ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್‌ ‌ಖಾತಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸೆವ್ಕಾಂ ಉದೆಶಿಂ ಅಚೊರ್ಯಾಂ ಲೆಗುನ್ ತುಂ ಕರುನ್‌ ದಾಖಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾಂವ್. ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಲಾರ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಪರಿಂ ಚಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಹೆಂ ದಾಖೊಂವಕ್, ತುಜೊ ವಿಸ್ವಾಶಿ ‌ಸೆವ್ಕ್ ಪಾದ್ರ್ ಆಗ್ನೆಲ್, ‌ಎಕ್ ನಮುಣೊ ಕಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಧಿಂವಾಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್, ಪಾದ್ರ್ ಆಗ್ನೆಲಾಚ್ಯಾ ಭಾಗಿವಂತ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ದೆಖ್ ಆಮಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಆತಾಂ ಪಾದ್ರ್ ಆಗ್ನೆಲ್, ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ, ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಅಂದ್ಭರೀತ್ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಭಾಗೀದಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖೊಂವಕ್ ಹೊ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ( ತುಜಿ ಗರಜ್‌ ಸಾಂಗ್ ) ‌ಎಕ್ ಖುಣಾ ಕಶಿ ಫಾವೊ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಯ್ತಾಂವ್.

ಭಾಗೆವಂತಾಚೊ ‌ಮಾನ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಅಗ್ಣಿತ್ ಕಾಕ್ಲೂತೀಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ಸರ್ಪಟ್ ಪಡುನ್ ತುಜ್ಯಾಂ ಪಾಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ, ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ವ್ಹಡಾ ವಿಸ್ವಾಸಾನ್, ತುಜಿ ಖುಶಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರೆಪ್ಣಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌, ಪಾದ್ರ್ ಆಗ್ನೆಲಾಕ್ ಸಾಂತಾಚೊ ‌ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಕರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ‌ಸಭೆಚೆ, ಇಗರ್ಜೆಚೆ, ಉಘಡ್ ಪರ್ಘಟಣೆ ಉದೆಶಿಂ. ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ನಾಂವಿಂ.


ಆಮೆನ್.’’’

ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಮೆಳೂನ್‌ ಘೆತಾತ್ ತೆ ಕಳೀತ್ ಕರ್ಚೆಾ :

Vice-Postulator, Cause of Fr. Agnelo, Pilar Retreat Center, Pilar Goa – 403 203

Email : vpagnel@sancharnet.in Ph. No. ( 0832 ) 2219460, 2218994, 2218553.

ಪಳೆಯಾತ್बदल