ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Fuddareanchem Pustok

ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್बदल

Book of Judges


 
"Gideon thanks God for the miracle of the dew", painting by Maarten van Heemskerck (Musée des Beaux-Arts de Strasbourg)


ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀನ್ ಬಾರೀಕ್-ಮೊಟ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟ್ಲಾಂ :

ಇ: ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಅವೆಸ್ವರ್ 1/1-2/5

ಯ್: ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಭಾಗ್ ಅವೆಸ್ವರ್ 2/6-16/31

ಯಿ : ದೋನ್ ಪುರ್ವಣಾಂ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾನೀತ್‌ಕಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವುಂಕ್ ವೆತಾತ್ ಆನಿ ದೆವ್-ಸ್ಥಾನ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್, (ಪಳೆ ಅವೆಸ್ವರ್ 17-18). ದುಸ್ರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಿಬ್ಯಾಹ್-ಆಂತ್ ಜಾಲಲ್ಯಾ ಖುನಾ ಪಾಸತ್, ಬೆಂಜಾಮಿನಾಚೆರ್ ಝುಜ್ ಕರ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ . (ಪಳೆ ಅವೆಸ್ವರ್ 19-21)

ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ ಭಾಗಾಂತ್ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ (2/6-16/31). ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಜಾಣಾರ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಹಡ್ಲೆ ಫುಡಾರಿ (ಮಾಜರ್) ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಡಾರಿ (ಮಿನರ್) ಲಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನಂತರ್ ಕರ್ತಾತ್.

ವ್ಹಡ್ಲೆ ಫುಡಾರಿ (6) ಹೆ ಪರಿಂ : ಅಥ್ನಿಯೆಲ್, ಆಹೂದ್, ಬಾರಾಕ್ (ಆನಿದೆಬರಾಹ್), ಗಿದ್ಯೊನ್, ಜೆಫ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಸನ್. ಹಾಂಚ್ಯೊ ಸೊಗ್ಗ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಕರ್ಣ್ಯೊ ಬಾರೀಕ್‌ಸಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾತ್.

ಲ್ಹಾನ್ ಫುಡಾರಿ (6) ಹೆ ಪರಿಂ : ಸ್ಹಾಮ್ಗಾರ್, (3/31); ತಲಾ ಆನಿ ಜಾರಿ, (10/1-15); ಇಬ್ಜಾನ್, ಎಲನ್ ಆನಿ ಆಬ್ದೋನ್, (12/8-15) ಹಾಂಚಿ ಚಡ್ಶಿ ಖಬರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ವ್ಹಡ್ಲೆ ಫುಡಾರಿ ಪರ್ಜೆಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿ ಅಂತೊ ರಾಸಾ ; ತಾಂಚೊ ಅರೊಂಬ್, ತಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಆನಿ ಕರ್ಣ್ಯೊ ಖುಬ್ ತರೆನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೆಸ್ಹ್ತಾಯ್ ಆಸಾ ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ : ತಾಂಕಾಂ ಖೆರೀತ್ ಕುರ್ಪಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ, ಏಕ್ ವರ್ಗುಣ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಸುಟ್ಕಾ ಕರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ದೆವಾನುಚ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್.

ಲ್ಹಾನ್ ಫುಡಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಲಾ, ಜಾಯ್ರ್, ಇಬ್ಜಾನ್, ಎಲನ್ ಆನಿ ಆಬ್ದೋನ್ ಹಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾ. ತಾಣಿಂ ಕೊಣಾಚಿ ತರಿ ಸುಟ್ಕಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಳೊನಾ. ತಾಂಚೊ ಅರೊಂಬ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟುಂಬಾಚಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪುರ್ಲ್ಯಾತ್, ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಬರಯ್ಲೊಲೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.


 
12 Tribes of Israel Map


ಇಸ್ರಾಯ್ಲಿತಾಂಕ್, ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಂದೆಶ್ ಹೊ :


ಲೋಕ್ ಅಧರ್ಮಿ ಜಾಲಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾನ್ ಪಿಡಾಪೀಡ್ ಧಾಡುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ಜೇದನಾ ತಿಂ ದೆವಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪರ್ತಲಿಂ ತೇದನಾ ತಾಂಕಾಂ ಜೈತ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಸಿರಾಕಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಬರೊವ್ಪಿ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚೆ ಥಿರಾಯೆ ಪಾಸತ್ ತಾಂಕಾಂ ವಾಖಾಣ್ತಾ (ಪಳೆ ಸೀರ್. 46/11-12). ತಶೆಂಚ್ ಹೆಬ್ರೆವಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೊಲೆ ಚಿಟೀಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಯೆಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಯ್ತಾ (ಪಳೆ ಹೆಬ್. 11/32-34; 12/1).


ಪಳೆಇಯಾತ್बदल

ಸಂದರ್ಭ್बदल