ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

Christ walking on the sea, by Amédée Varint
Jesus walks on water, by Ivan Aivazovsky (1888)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ ಮಾಗ್ಣೆಂबदल

Come to my help

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ( ಗಾಯ್ನ್ )

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್


ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ವಾದೊಳ್ ಮಾರ್ತಾ,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !

ದೊರ್ಯಾರ್ ಹಡೆಂ ಹಾಲ್ತಾ-ದಲ್ತಾ,

ತಶೆಂ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಾಕ್' ಹಾಲಯ್ತಾ,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !


ಜೆದ್ನಾಂ ಕಶ್ಟ್-ದೊಗದ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಯೆತಾತ್,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !

ಲೆಂಕಾಂಡ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಲಡಾಯ್ ಮಾಂಡ್ತಾ

ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಶಕ್ತಿ ದೆಂವ್ತಾ,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !


ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಥ್ಯಾರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಪಡ್ತಾತ್,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !

ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಯ್ತ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾತ್,

ಮ್ಹಜೆ ಇಶ್ಟ್-ಮಿತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ತಾತ್,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !


ಮ್ಹಜೆರ್ ಮ್ಹಾತಾರ್'-ಪಿರಾಯ್ ಯೆತಾ,

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !

ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ‌ಎಕ್ ‌ಭಾರ್ ಜಾತಾ

ತಳುಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊಂಯ್ ಜಾತಾ

ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಪಾವ್ !


ಪಳೆಯಾತ್बदल