ರೂಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ತೆರ್ಸ್

   
ಕನ್ನಡ್
   
Madonna with Rosary, South-Tyrol, Austria
An Egyptian Rosary with a Coptic Cross, 2010
A traditional five decade rosary in sterling silver

The Holy RosaryEdit

ತೆರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರೀತ್ - How to Pray The RosaryEdit

 1. ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರು ಕಾಡ್ ಆನಿ ಆಪಸ್ತಾಲ್ಚಿಂ ಸತ್ಮಾಂತಾ ಮ್ಹಣ್.
 2. ಸಂಯಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್.
 3. ಭಡ್ವ್ಯಾಚೊ ನಮಾನ್ (ನಮಾನ್ ಮಾರಿಯೆ) ತಿ'ಈನ್ ಪಾವ್ತಿ ಮ್ಹಣ್.
 4. ಮಹಿಂಆ ಬಾಪಾ ಮ್ಹಣ್.
 5. ಪಯ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಯಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್.
 6. ಮಿಸ್ತೆರ್ ನಿಹಾಳ್ ಕರ್ನ್, ದಾ ಪೊವ್ತಿಂ ಭದ್ವ್ಯಾಚೊ ನಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್.
 7. ಮಹಿಂಆ ಬಾಪಾ ಮ್ಹಣ್.
 8. ದರ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆಜು, ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗೊಸ್, ಎಂಖೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರ್. ಪುರ್ಗತರಿತ್ಲ್ಯಾಂ ಒತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್, ಅಧಿಕ್ ಕರುನ್ ಚಡ್ ಗರಜ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್."
 9. ದುಸ್ರೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಾಂಗ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಯಾಚೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್. ವಯ್ರ್ ಬರಾಯ್ಲಾ 6,7,ಆನಿ 8 ಕರ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ತಿಸ್ರೊ, ಚೌತೊ ಆನಿ

ಪಾಂಸ್ಚ್ವೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಮ್ಹಣ್.

 1. ಪಾಂಚ್ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ "ನಮಾನ್ ರಾಣ್ಯೆ" ಮ್ಹಣ್.
 2. ಸೊಮಾರಾ ಆನಿ ಸಂವಾರಾ ಸಂತಸಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್, ಮುಂಗ್ಳಾರಾ ಆನಿ ಸುಕ್ರಾರಾ ಲಾ ದುಕೀಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್, ಬುದ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯಿಠಾರಾ ಲಾ ಹರ್ಕಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್, ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಯ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ.

ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರು - The Sign of The Cross - Signum CrucisEdit

ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚೆ ‌ ಕುರ್ವೆನ್,
ನಿವಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ‌ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ,
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ‌ ದುಸ್ಮಾನಾಂತ್ಲೆಂ.
ಬಾಪಾಚೆ, ‌ ಆನಿ ಪುತಾಚೆ, ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆ ನಾಂವಿ.
ಆಮೆನ್

ಆಪಸ್ತಲಾಂಚಿಂ ಸತ್ಮಾಂತಾಂ - The Apostles' Creed - CredoEdit

ಸತ್ಮಾಂತಾಂ ದೆವಾಕ್, ಸರ್ವ-ಪದ್ವೇದಾರ್ ಬಾಪಾಕ್,
ಸರ್ಗಾ ಆನಿ ಪೃಥುಮೆಚಾಯಾ ರಚನ್ನಾರಾಕ್.

ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತ್ರಾಕ್,
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಂಯಾಕ್ ತೊ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗರ್ಭಿಂ ಸಂಭವ್ಲೊ,
ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲೊ,
ಪಂಸ್ ಪಿಲಾತಾ ಖಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಕಶ್ಟ್ ಸಸ್ಲೆ,
ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಜೊಡ್ಲೊ ತೊ ಮೆಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ನಿಖಿಪಿಲೊ.

ತೊ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ದೆಂವ್ಲೊ, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊ.
ಸರ್ಗಾರ್ ಚಡ್ಲೊ, ಸರ್ವ-ಪದ್ವೇದಾರ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾ,
ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಿವ್ಯಾಂ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಮನ್ಸುಬಿ ಕರುಂಕ್ ಯೆತಲೊ.

ಸತ್ಮಾಂತಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್, ಕಾತೊಲೀಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್, ಭಕ್ತಾಂಚೊ ಎಕಾರ್, ಪಾಕಾಂಚೆಂ ಭೊಗ್ಸೊಣೆಂ, ಕುಡೀಚೆಂ ಜಿವಂತ್‌ಪಣ್, ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವೀತ್,

ಆಮೆನ್.

ಸೊಮೀಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ - Our Father, The Lord's Prayer - Pater NosterEdit

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಸರ್ಗೀಂಚಾ, | ತುಜೆಂ ನಾವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಂವ್, | ತುಜೆಂ ರಾಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ
ಯೆಂವ್, | ತುಜಿ ಖುಶಿ ಸರ್ಗಾರ್ ಜಾತಾ, | ತಶಿ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್.
ಆಮ್ಚೊ ದಿಸ್ಪಟೊ ಗ್ರಾಸ್ ಆಯ್ಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿ, | ಆನಿ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್
ಭೊಗ್ಸಿತಾಂವ್, | ತಶೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗೊಸ್. | ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಳ್ಣೆತ್ ಪಡಂಕ್
ದಿಂವ್ ನಾಕಾ, | ಪುಣ್ ವಾಯ್ಟಾಂತ್ಲಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರ್. |

ಆಮೆನ್.

ನಮಾನ್ ಮಾರಿಯೆ - Hail Mary - Ave MariaEdit

ನಮಾನ್ ಮಾರಿಯೆ, ಕುರ್ಪೆನ್ ಭರ್ಲೆಲೆ,
ಸರ್ವೆಸ್ವರ್ ತುಜೆ ಥಾಯಿಂ ಆಸಾ,
 ಮಧೆಂ ತುಂ ಸೊದೈವ್,
ಆನಿ ಸೊದೈವ್ ತುಜೊ
ಪೂತ್ ಜೆಜು.

ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಮಾರಿಯೆ, ದೆವಾಚೆ ಮಾಯೆ,
ಆಮಾಂ ಪಾಪಿಯಾಂ ಖಾತೀರ್
ವಿನಂತಿ ಕರ್ ಆತಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ
ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಲಾರ್.

ಆಮೆನ್.

ಮ್ಹಯ್ಮಾ ಬಾಪಾಕ್ - Glory Be - Gloria PatriEdit

ಮ್ಹಂಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ಆನಿ ಪುತಾಕ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್:
ಆದಿಂ, ಆತಾಂ ಆನಿ ಸದಾಂ ಸದಾಂಕಾಲ್.

ಆಮೆನ್.

ಬಾಗ್ಯವಂತಿ ರೂಜಾರೀಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ - Mysteries of the Holy RosaryEdit

ಸನ್ತಸಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ - The Joyful MysteriesEdit

1. ಆಂಜ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲಾನ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕುಸ್ವ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮತಲೊ ಮ್ಹಣ್, ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್. (ಲುಕೆ 1:26-38) "ನಮಾನ್, ದೆವಾಚೆ ಕುರ್ಪೆನ್ ಭರೆಲ್. ಸಮಿ ದೇವ್ ತುಜ್ ಥಿ ಆಸಾ". (ಲುಕೆ 1:28) "ಹಿ ಆಸ್ಮಾ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚಿ ಚಾಕರ್ನ್, ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾ ಪ್ರಮಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ ಸವೆ ಜಾಂವ್ (ಲುಕೆ 1:38)

2. ಗೊರ್ಬೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೊರಿ, ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಎಲಿಜಾಬೆತೀಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಮಾವ್ಶ್-ಭಯ್ಣೀಕ್, ಭೆಟೊಂಕ್ ಘೆಲಿ " ಭಿತರ್ ತುಂ ಸೊದೈವ್ ಆನಿ ಸೊದೈವ್ ತುಜ್ ಕುಶೀಚೆಂ ಫಳ್." (ಲುಕೆ1:42) "ಆನಿ ತುಂವೆಂ ಸತ್ಮಾನ್ಲೆಂಯ್ ದೆಖುನ್ ತುಂ ಸುಭಾಗ್ಯ್, ತರ್ ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಘಡ್ತೆಲೆಂ." (ಲುಕೆ 1:45)

3. ಬೆಲ್ಯಾ ನಗರಾಂತ್, ಗೊರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್, ಮಂಜಾತೀನ್ ಮದೆಂ, ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾರಿ ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜೂಕ್ ಪರ್ಸೂತ್ ಜಾಲಿ. (ಲುಕೆ 2:1-7) "ತರ್ ಆಜ್ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ನಗರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಕ್ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಲ್ಮಲಾ ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಸಮಿ."(ಲ್ಕ್ 2:11) "ದೆವಾನ್ ಸಂವ್ಸಾರ್‌ಚೊ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಕಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ವೊಪುನ್ ದಿಲೊ, ತಾಚೆರ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಥೆವ್ತಾತ್ ತ್ಯಾಂ ಸಗ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಜಾಂವ್ಂಚ್ಯಾಕ್, ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಸ್ಣಾಚೆಂ ಜಿವೀತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್." (ಜ್ವಾಂವಾನ್ 3:16)

4. ಚಾಳೀಸ್ ದಿಸ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜೂಕ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ, ಆನಿ ದಿಲೊ ತಾಕಾ ಸಿಮ್ಯಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್, ಜಾಣೆಂ ಅಳ್ಖಲ್ ಸಂವಾಸಾರಾಚೊ ತಾರಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ದಿಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ಆರ್ಗಾಂ. (ಲುಕೆ 2:22-40) "ತರ್ ತುಜಿ ಸೊಡೊಣ್ ದೆಖಿ ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಕುಖಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ (ಲುಕೆ 2:30-31) "ವಿದೇಶ್ಯಾಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲ್ತೊ ದಿವೊ, ಮಾನ್ ತುಜ್ ಇಜ್ರಾಂಎಲ್ ಪರ್ಜೆಚೊ." (ಲುಕೆ 2:32)

5. ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು ಪರ್ಬೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆರುಜಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. (ಲುಕೆ2:41-52) "ಆನಿ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಬಸುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ವಿಚಾರ್ ಕರುನ್ ಆಲ್ಸೊ ತಸೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾ‌ಚೆಹ್ಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆ ತಾಂಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಂ ಜಬಾಬಾಂಚೆಂ ಮೊಟೆಂ ಅಜಾಪ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. (ಲುಕೆ 2:46-47) "ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ದವರ್ತಾಲಿ." (ಲುಕೆ 2:51)

ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಮಿಸ್ತೆರ್ - The Luminous MysteriesEdit

1. ಜೆಜು ಜರ್ದಾನ್ ನಯಂತ್ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಾ (ಲ್ಕ್ 3:21-22) "ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಪಾರ್ವ್ಯಾಚೆಂ ಆಂಗ್-ರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ದೆಂವುನ್ ಆಯ್ಲೊ; ಆನಿ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ: "ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ವ್ಹ್ಡ್ ಅಪುರ್ಬಾಯ್ಚೊ ಪೂತ್, ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಧಾದೊಸ್‌ಪಣ್ ಆಸಾ." (ಲ್ಕ್ 3:22 )

2. ಜೆಜು ಕಾನಾ ಶ್ಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹಂಯಾ ಪರ್ಗಟ್‌ತಾ (ಜು 2:1-11) "ಜೆಜುನ್ ತಿಕಾ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ:"ಅಸ್ತರ್, ತುಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ? ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಆಜುನ್ ಪಾವುಂಕ್ ನಾಂ" (ಜು 2:4) "ತಾಚ್ ಆವಯ್ನ್ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ: "ತೊ ಸಾಂಗೀತ್ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ತುಮಿ ಕರಾತ್" (ಜು: 2:5)

3. ಜೆಜು ದೆವಾಚೆಂ ಸರ್ಗೀಂಚೆಂ ರಾಜ್ ಪರ್ಗ್ತ್ತಾ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಿ ಜೀಣಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ (ಮಾರ್ಕ್ 1:14-15) "ಕಾಳ್ ಭರ್ಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಮನ್ ಬ್ದ್ಲಾತ್ ಆನಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಸತ್ಮಾನಾತ್." (ಮ್ಕ್ 1:15) "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಪಿವಣ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗರ್ ಭಾಗ್ಯವಂತ್‌ಪಣ್, ಶಾಂತಿ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಥಿ ಮೆಳ್ತಾ ತೊ ಸೊಂಸ್.

4. ಜೆಜು ತಾಬರ್ ಪರ್ವತಾರ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾತಾ (ಮತ್ 17: 1-8) "ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್, ಖೆರೀತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ; ತಾಚೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಧಾದೊಸ್‌ಪಣ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ತಾಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತ್'" (ಮತ್:17:5) "ಹೊ ತಾಳೊ ಆಮಿ ಖಾಶಾ ಆಯ್ಕಲೊ; ತೊ ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಚ್ ಬರೊಬರ್ ಪವಿತ್ರ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. (2 ಪೆ 1:18)

5. ಪಾಸ್ಕಾಂಚೆಂ ಜೆವಣಾ ವೆಲಾರ್ ಜೆಜು ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕಾರಿಸ್ತ್ ಘಡ್ತಾ.(ಮತ್26:26-29) "ಘೆಯಾತ್ ಆನಿ ಖಾಯಾತ್,ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್; ಮ್ಹಜೆಂ ರಗತ್, ಕರರಾಚೆಂ ರಗತ್, ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಬಗ್ಸೊಣೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂ ಪಾಸತ್ ತೆಂ ವಾರೊವ್ತೆಲೆಂ. (ಮತ್ 26: 26-28)

ದುಕೀಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ - The Sorrowful MysteriesEdit

1. ಗೇತ್ಸೆಮಾನೀಚ್ಯಾ ಮಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾನಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಸತ್ ರಗತ್ ಹುಮೆಲೊ.(ಲುಕೆ 22:39-44) "ತಾಳ್ಣೆಂತ್ ಪಡ್ ನಾಂ ಜಾಂವ್ಂಚ್ಯಾಕ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಾತ್" (ಲುಕೆ 22:40) "ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್, ಅದೀಕ್ ಖತ್ಖತ್ಯಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಘಾಂ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾಂ ಥೆಂಬ್ಯಾಂ ವರಿ ಧರ್ಣೀರ್ ಗಳಲಾಲೊ" (ಲುಕೆ 22:44)

2. ಪಿಲಾತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಗ್ಣಾಂತ್,ಸಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಎಕಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್ಲೊ ಆನಿ ವ್ಹಡೆ ನಿಷುರಾಯೆನ್, ತಾಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಕೂಡ್ ಜೆರ್ಬಂದಾಂನಿಂ ಫಾಫ್ಶಿಲಿ. (ಜು 19:1) "ಖರೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪಾಸ್ ವಿದ್ಲೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಕಾ ವಳ್ವಳಾಯ್ಲೊ. ತಾಚೆರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ತಿಚೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ಳಿ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮ್ಚೆ ಘಾಯ್ ಪೆಕ್ಲೆ."(ಇಸಾಯಾಹ್ 53:5) "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಪಾಸತ್ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ತುಮ್ಚೊ ದ್ವ್ಸ್ ಕರ್ತಲೊ; ಪುನ್ ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾಸುನ್ ಥೀರ್ ರಾವತ್ ತೊಚ್ ತಾರಣ್ ಜ್ಡ್ತಲೊ." (ಮತ್ 10:22)

3. ಸಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾರ್, ತ್ಯಾಂ ನಿಶ್ಟುರ್ ಜುದೆವಾಂನಿಂ ಏಕ್ ಕಾಂಟ್ಯ್ಯಾಂಚೊ ಮುಕೂಟ್ ಬಸಯ್ಲೊ (ಜು19:2) "ನವ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ಪಿಲಾತಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ: "ಪಳೆಯಾತ್, ತಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮೆಳನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳನ್ ಯೆಂಊಂಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಟಾಂ." (ಜು 19:4) "ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮೆಳನಾಂ."

4. ಸಮಿ ಜೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ತೊ ಭಾರಾದೀಕ್ ಖುರೀಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಲ್ವಾರ್ ದೊಂಗ್ರಾಚಿ ವಾಟ್ ತಾಂಕ್ತಾ (ಜು 19:17) "ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾಂ ಕೊಣೆಕ್ಲ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಿರೆನ್ಕಾರಾಕ್ ತ್ಣಿಂ ವೆತ್ಥೀಕ್ ಧರ್ಲೊ. ಲಾ ತೊ ಖೆಡ್ಯಾಯ್ಗಾಂವಾಠ್ಲೊ ಯೆತಾಲೊ, ಆನಿ ಜೆಜು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುರೀಸ್ ಘೆವ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ತೊ ದಿಲೊ." (ಲುಕೆ 23:26) "ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಖೊಶಿ ಆಸಾ ಜಾಯ್ತ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕುಚ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ಚಿ, ಆಪ್ಲೊ ಖುರೀಸ್ ಘೆಂವ್ಂಚೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆವ್ಂಚೆಂ.(ಮ್ಕ್ 8:34)

5. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯಾಕ್ ಸಭ್ಯ್ ಮಾಜಾರ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾರ್ಯೆಚೆ ದಿಶ್ಟಿ ಮುಖಾರ್ ವಿಂಗ್ಳೊ ಕರುನ್ ದೊಗ್ಮಾ ಚೊರಾಂ ಮದೆಂ ಖುರ್ಸಾರ್ ಜೊಡ್ಲೊ (ಲುಕೆ 23:44-46) "ಆಪ್ಲ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ತೀಚ್ ಕುಶೀಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಶಿಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಜೆಜುನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ: ಅಸ್ತರ್, ಹೊ ತುಜೊ ಪೂತ್!" ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ: "ಹಿ ತುಜಿ ಆವಯ್!". (ಜು 19:26,27)

ಹರ್ಕಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ - The Glorious MysteriesEdit

1. ಸಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಪದ್ವೆನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊ.(ಮ್ಕ್ 16:1-8) "ಪೂಣರ್ಜೀವಂತ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ಜಿವೀತ್ ಹಾಂವುಚ್.ಜೊ ಕಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ದವರ್ತಾ, ತೊ ಮೆಲ್ ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಿವೊ ಆಸ್ತಲೊ (ಜು 11:25) "ಸಾತಳ್ಯಾಚಾ ಪಯ್ಲಾ ದಿಸಾ, ಸಕಾಳಿಂ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ತೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಾರಿ ಮಾಗ್ಗಾಲ್ಯಾನಾಕ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊ".(ಮ್ಕ್ 16:9)

2.ಸಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾತ್‌ಚ್ ಚಾಳೀಸ್ ದಿಸಾನಿ ಪರ್ಜಳೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. (ಮ್ಕ್ 16:19; ದ್.ಇ. 1:6-11) "ಮನ್ಶಾಚೊ ಪೂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ದುತಾಂ ಬರೊಬರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ವೈಭವಾನ್ ಯೆತಲೊ." (ಮತ್ 16:27) "ಹಾಂವ್ ಆಲ್ಫಾ ಆನಿ ಅಮೆಗಾ ಪಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ, ಅರೊಂಬ್ ಆನಿ ಶೆವಟ್" (ಪ್ರಕ್. 22:13)

3. ಸಮಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಸರ್ಗಾರ್ ವೆತ್‌ಚ್, ಪಾಠಯ್ಲೊ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೊರಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಚೆರ್. (ದ್.ಇ. 2:1-12) "ಆನಿ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಶ್ಯೊ ಜೀಬ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಫಾಂಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಏಕ್‌-ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಯೊ. ತೆ ಸಗ್ಲೆ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲೆ." (ದ್.ಇ. 2:3,4) "ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿವಕುಟೊ ಆತ್ಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ, ಬಗರ್ ಘಟಾಯ್ಚೊ, ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಮಾವುನ್ ದವತಾ ತಸಲೊ." (2 ತಿಂ 1:7)

4. ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಕುಡೀ-ಆತ್ಮ್ಯಾ ಸಯ್ತ್ ಸರ್ಗಾರ್ ವ್ಹೆಲಿ. (ಲುಕೆ 1:46-55) "ಜೇದನಾಂ ಲ್ಹಾನ್'ವಿಕಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ ದಾಸೀಚಿ ದುಲೊಬಾಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಅಳ್ಖುನ್ ಘೆಟ್ಲಿ, ಪಳೆಯಾತ್, ಆತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಪಿಳ್ಗ್ಯೊ ಸುಭಾಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಚಾರ್ತೆಲ್ಯೊ." (ಲ್ಕ್ 1:48) "ಅ ಪರಿಂ, ಜಶೆಂ ಪಾತ್ಕಾನ್ ಮರ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಜ್ವಡ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ, ತಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ, ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ ತ್ಯಾ ನಿತಿವಂತ್‌ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಕುರ್ಪೆನ್ ರಾಜ್ವಡ್ಕಿ ಚಲೊಂವ್ಂಚಿ (ರೊಂ 5:21)

5. ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಮುಕೂಟಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಸರ್ಗಾಯ್ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿ ರಾಣಿ ತಿಕಾ ಕೆಲಿ. (ಪ್ರಕ್ 12:1) "ತೇದನಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಅಕ್ ಮೊಟಿ ಕುಣಾ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಲಿ; ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಸುರ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಲಿ; ತಿಚ್ಯಾ ಪಿಯಾಂ ತಳಾ ಚಂದ್ರೀಂ ಆನಿ ತೀಚ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಬಾರಾ ನೊಕೆತ್ರಾಂಚೊ ಮುಕೂಟ್. " (ಪ್ರಕ್ 12:1) "ಪದ್ವೇದಾರಾಂಕ್ ಸದ್ರೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವಯ್ಲೆ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆ ತಾಂಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೆ" (ಲ್ಕ್ 1:52) "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜೆಜು, ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗೊಸ್, ಎಂಖೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರ್. ಪುರ್ಗತರಿತ್ಲ್ಯಾಂ ಒತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್, ಅಧಿಕ್ ಕರುನ್ ಚಡ್ ಗರಜ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್"

ನಮಾನ್ ರಾಣ್ಯೆ - Hail, Holy Queen - Salve ReginaEdit

ನಮಾನ್ ರಾಣ್ಯೆ ಕಾಕೂತೀಚೆ ಮಾಯೆ,
ನಮಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ,
ಆಂರುತಾ ಆನಿ ಭರ್ವಾನ್ಶ್ಯಾ;
ತುಕಾ ಆಮಿ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ಪರ್ದೆಶಿ ಎವೆಚಿಂ ಬಾಳ್ಕಾಂ.
ಹ್ಯಾ ದುಖಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಸ್ಕಾರ್-ಸುಸ್ಕಾರ್
ಸೊಡುನ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.
ತರ್ ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಶಾರಾತೀಣಿ ತೆ ತುಜೆ ಕಾಕೂತೀಚೆ ದೊಳೆ
ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ಪರತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುಜೆ ಕುಶೀಚೆಂ
ಸೊದೈವ್ ಫಳ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖಯ್;
ಏಹ್ ಶಾಂತಿ, ಏಹ್ ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂವಾಳೆ, ಏಹ್ ದುಲಬ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾರಿಯೆ.
ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೆವಾಚೆ ಮಾಯೆ, ಆಮಾ
ಪಾಸುಂತ್ ವಿನಾತಿ ಕರ್
ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಸವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ ಜಾವ್ನ್ಚ್ಯಾ ಕಾತೀರ್.

ಸಾಯ್ಬಿಣೀಚಿ ಲಾದೀನ್ - Litany of LorettoEdit

ಸರೆಸ್ವರಾ ದೆವಾ, ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕೂತ್ ಕರ್

ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾಂಯಾ, ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕೂತ್ ಕರ್

ಸರೆಸ್ವರಾ ದೆವಾ, ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕೂತ್ ಕರ್

ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾಂಯಾ ಆಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ'

ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾಂಯಾ, ದಯೆನ್ ಆಯ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ'

ದೆವಾ, ಸರ್ಗ್ಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಲಾ ಕಾಕೂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕರ್

ದೆವಾ ಪುತಾ, ಸಂವ್ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ ಲಾ ಕಾಕೂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕರ್

ದೆವಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಲಾ ಕಾಕೂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕರ್

ಭವ್ ಪವಿತ್ರ್ ತೃಂದಾದಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ದೆವಾ - ಕಾಕೂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕರ್


ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಮರಿಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದೆವಾಚೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಆಂಕ್ವಾರೀಂಚೆ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ದೇವ್ ಕುರ್ಪೆಚೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಭವ್ ನಿತಳ್ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಭವ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಭಶ್ಟಾವ್ ನಾಸ್ಲೆಲೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಖತ್ ಲಾಗಂಕ್ ನಾಸ್ಲೆಲೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಮೊಗಾಳ್ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಅಜಾಪಾಂಚೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಬರೆ ಬುದ್ದೀಚೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ರಚನಾರಾಚೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಸರ್ವಂಡಾರಾಚೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಭವ್ ಶಾಣೆ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಅನದ್ ಫಾವೊ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಪದ್ವೇದಾರ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಕಾಕುತ್ಸಾರ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ವಿಸ್ವಾಶಿ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ನ್ಯಾಯ್‌-ನಿತೀಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಜಾಂವಾಯೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂತಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ತಾವಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ದೇವ್ ಕುರ್ಪೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ದನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ದನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಉತ್ತಂ ಹೊಕಿತೀಚ್ಯಾ ಆಯ್ದನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಘುಟಾಚ್ಯಾ ಗುಲಾಬಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ದಾವಿದಾಚೆ ಮಿನಾರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಮಾರ್ಫಿಂಚೆ ಮಿನಾರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಎಕ್ವಟಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಕಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಸರ್ಗಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಂಟ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಫಾಂತ್ಯಾವೆಲ್ಯಾ ನಖೆತ್ರಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಪಿಡೆವಂತಾಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ದುಖೆಸ್ತಾಂಚೆ ಭುಜ್‌ವಂದಾರೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚ್ಯಾ ಆಲಾಶಿರ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚೆ ರಾಣ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಕುಲ್-ಬಾಪಾಂಚೆ ರಾಣ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಪ್ರವಾದೀಯಾನ್‌ಚೆ ರಾಣ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಪ್ರೇಶಿತಾಂಚೆ ರಾಣ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಧರ್ಮ-ವಿರಾಂಚೆ ರಾಣ್ಯೆ,ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಆಂಕ್ವಾರೀಂಚೆ ರಾಣ್ಯೆ,ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಸಗ್ಲ್ಯಾಂ ಭಕ್ತಾಂಚೆ ರಾಣ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಸೈಂಬ್ಹಾಚ್ಯಾ ಖತಾವೀಣ್ ಗರ್ಭ್ ಸಂಭವ್ಲೆಲೆ ರಾಣ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಕುಡೀ-ಆತ್ಮ್ಯಾ ಸಯ್ತ್ ಸರ್ಗಾರ್ ವ್ಹೆಲೆಲೆ ರಾಣ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಕುಟುಂಬಾಚಿ ರಾಣ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್

ಸವಸ್ತಾಯೆಚೆ ರಾಣ್ಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್


ದೆವಾಚೆ ಶೆಳ್ಯೆ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ಲಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗೊಸ್ ಸಾಯ್ಬಾ

ದೆವಾಚೆ ಶೆಳ್ಯೆ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ಲಾ ದಯೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕ್ ಸಾಯ್ಬಾ

ದೆವಾಚೆ ಶೆಳ್ಯೆ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ಲಾ ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕೂತ್ ಕರ್


ಭವ್ ಪವಿತ್ರ್ ರೂಜಾರೀಚೆ ರಾಣ್ಯೆ, ಆಮ್ಚೆ ಪಾಸುನ್ ಮಾಗ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭೂಂ-ಶ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಂಚ್ಯಾಕ್.

ಮಾಗುಂಯಾ: ತುಜ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಡುನ್ ಯೆತಾಂವ್, ದೆವಾಚೆ ಏಹ್ ಭಾಗ್ಯವಂತ್ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ

ಗರಜಾಂನಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಣ್ಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರುಂ ನಾಕಾ, ಪುಣ್ ಸರ್ವಯ್ ವಾಯ್ಟಾಂತ್ಲೆ, ಏಹ್ ಸದಾಂಚ್

ಅನದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಸೊದೈವ್ ಆಂಕ್ವಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರ್. ಆಮೆನ್.


ಪ್ರಾರ್ಥೂಂಯಾ

ದೆವಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಮರ್ಣಾ ಆನಿ ಜಿವಂತ್‌ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಸ್ನಾಚ್ಯಾ

ಸುಖಾಚೊ ಮುಕೂಟ್ ಜೊಡ್ಲೊ; ಭಾಗ್ಯವಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮಾರ್ಯೆಚೆ ಭೌಪವಿತ್ರ್ ರೂಜಾಯ್ಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಮಿ

ತಾಂತುನ್ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ ತಾಚಿ ದೆಖ್ ಘೇಂವ್ಶಿ ಆನಿ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ

ಮೆಳೊ-ಶೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಂಯಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವರ್ವಿಂ.

ಆಮೆನ್.

ದೆವಾಚೊ ಆದಾರ್ ಸದಾಂಕಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾಯಿಂ ಆಸುಂ.

ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್.

ಪಳೆಯಾತ್Edit

Ruzai Saibinn