ಸಾಂತ್ ಜುಜೆಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Sant Juzek Magnnem

ಸಾಂತ್ ಜುಜೆಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂबदल

Prayer to Saint Joseph


 
Altar of St. Joseph, Billafingen, Germany.
 
Holy Family with the Holy Spirit by Murillo, 1675-1682.

ಎಹ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಭಕ್ತಾ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಂಡಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವಾಶಿ ರಾಖ್ಣ್ಯಾ, ಆನಿ ದೆವಾಚೆ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಳ್ ‌ಪತಿ, ಆಯಜ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್‌ ತುಕಾ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾಂ, ಮ್ಹಜೊ ‌ಎಕ್ ಖೆರೀತ್ ಆಸ್ಕಾರಿ ಆನಿ ಶೆರಾತಿ ಕಸೊ, ಆನಿ ಘಟ್‌ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಾಂ ಆಯ್ಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸದಾನ್ಕಾಳ್ ಅಸೊ ತುಕಾ ‌ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಸ್‌ತ್ ಹಾಂವ್‌ ತುಕಾ ವಿನಯ್ತಾಂ, ತುಜೊ ‌ಎಕ್ ಚಾಕರ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆ ಮ್ಹಣ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ದುಖೀಂನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜ್ವಣ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಆಕ್ರೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ‌ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಬ್ಹಾಳ್ ಆನಿ ರಾಖ್ ಮ್ಹಣ್.

ಆಮೆನ್


ಪಳೆಯಾತ್बदल