मुखेल सूची उगडात

ಹಾಬಾಕುಕ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Habakuk achem Pustok

ಹಾಬಾಕುಕ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್बदल

Book of Habakkuk


 
Prophet Habakkuk Tomb ap 002
 
Habakuk mausoleum Tuyserkan Iran
 
Saint Paul Writing His Epistles, 16th-century painting.
 
Chaldean-empire-600BCE


ಹಾಬಾಕುಕಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಎಕ್ದೊಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆನಿ ಜತ್ನಾಯೆನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಸುರ್ವಾತೆಕುಚ್ ದೆವಾ ಆನಿ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಮದೆಂ ಸಂ'ವಾದ್ ಜಾತಾ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಬಾಕುಕ್ ತಕ್ರಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ದೊನುಯ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಕಾ  ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ (1/2 ಲಾ 2/4). ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ ತಕ್ರಾರ್ ಕರ್ತಾ ತೇದನಾ ಜುಲೂಂ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ನಶ್ಟ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಶಿರಾಪ್ ದೆಂವ್ತಾತ್ (2/5 ಲಾ 20). ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾ ಸ್ತತ್ರಾ ಉದೆಶಿಂ, ಪ್ರವಾದಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೈತಾಚಿ ಸಮಾರಂಬ್ಣಿ ಕರ್ತಾ (ಅವೆಸ್ವರ್ 3). ಪ್ರಮಾಣೀಕ್ ಮನಿಸ್ ಜೊ ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ ದವರ್ತಾ ತಾಚೊ ದೇವ್ ಭಸ್ಂ ಕರ್ಚೊ ನಾ (2/4). ಭಾಗ್ಯವಂತ್ ಪಾವ್ಲು ಭಾವಾರ್ಥಾ ವಿಶಿಂ ಶಿಕಯ್ತಾ ತೇದನಾ ತಾಣೆಂ ಹಾಬಾಕುಕಾಚಿ ಹಿ ಮ್ಹತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹಣೀಂನಿ (2/4) ವೆಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ (ಪಳೆ ರೊಂ. 1/17; ಗಾಲ್. 3/11; ಹೆಬ್. 10/38).

ಪಳೆಇಯಾತ್बदल

ಸಂದರ್ಭ್बदल